Trans­fer­vin­du­ets man­ge agen­da­er

BT - - TRANSFERDEADLINE -

DE SID­STE TI­MER af trans­fer­vin­du­et er en helt sær­lig stør­rel­se i fod­bol­dens ver­den, for­di der er så man­ge mod­sa­t­ret­te­de øn­sker. Der­for kan det og­så bli­ve en des­pe­rat stund, hvis man er i pa­nik over, at man er i krig med en an­den klub om en gi­ven spil­ler.

Det er og­så en dag, hvor man kan væ­re sat helt uden for ind­fl ydel­se, men som træ­ner kan mi­ste en spil­ler, der skal fyl­de et hul hos en an­den klub, der sælger en spil­ler i sid­ste øje­blik - og ik­ke kan nå at fi nde er­stat­nin­gen, for­di ti­den er gå­et el­ler an­dre har væ­ret hur­ti­ge­re. EN­HVER PRO­FES­SIO­NELT DRE­VET klub ar­bej­der med et skyg­ge­hold, så man er for­be­redt i trans­fer­vin­du­et. Skyg­ge­hol­det be­står af to- tre spil­le­re til hver po­si­tion, hvor spil­ler­ne er rangor­det: dem, der skal be­ta­les trans­fer for, dem, der er til at få, men som er dy­re og dem, som man hol­der øje med og som kan er­stat­te spil­le­re i lø­bet af et års tid.

Der er sket me­get si­den de gla­de da­ge i Sil­ke­borg, hvor jeg spil­le­de. Jeg kan hu­ske, at Pe­ter Kjær gik i styk­ker li­ge op til Champions League- kva­li­fi - ka­tio­nen mod Dy­na­mo Kiev, hvil­ket be­tød, at man des­pe­rat hav­de brug for en må­l­mand. Nor­ske Ei­nar Rossbach blev fl øjet ind til en træ­nings­lejr og ved en skud­træ­ning tog han alt. Sil­ke­borgs le­del­se kald­te det for ’ ver­dens­klas­se’, men man hav­de ik­ke li­ge få­et af­slut­tet for­hand­lin­ger­ne med Odd, så han vist end­te med at bli­ve lan­dets dy­re­ste ke­e­per - og han var elen­dig med fød­der­ne. Oveni fi k han en fi nger­ska­de, så han spil­le­de stort set ik­ke i to år - men ko­ste­de da et par mål mod Kiev. SOM TRÆ­NER HAR man ik­ke nød­ven­dig­vis sam­me dags­or­den som klub­bens be­sty­rel­se el­ler sport­s­chef. Da jeg var træ­ner i AGF, fi k vi ret tid­ligt i trans­fer­vin­du­et et bud fra Alk­maar på Aron Jo­hans­son, der var en vig­tig spil­ler for os.

Aron var en vig­tig spil­ler - han var top­sco­rer eft er at ha­ve slå­et Pe­ter Graulund af - og jeg var helt på det re­ne med, at man skul­le sæl­ge en mand, som man hav­de få­et for nog­le få tu­sin­de kro­ner, og nu kun­ne ind­brin­ge 12 mio. kr. Det var al­le afk la­re­de med, selv om man som træ­ner ærg­rer sig over, at hol­det er de­ci­me­ret, men sport­s­che­fen la­ve­de en god han­del, og di­rek­tø­ren kun­ne glæ­de sig over pen­ge i kas­sen.

Min store be­kym­ring var dog Cas- per Slo­th, som og­så hav­de ud­vik­let sig til en me­get dyg­tig spil­ler, hvil­ket selv­føl­ge­lig skab­te in­ter­es­se rundt om i Eu­ro­pa. Som træ­ner har man na­tur­lig­vis en stolt­hed over, at man - sam­men med an­dre - har væ­ret i stand til at ud­vik­le en spil­ler, så han er tæt på at lyk­kes med sin store drøm.

Men vi hav­de og­så for­vent­nin­gen om, at han kun­ne bli­ve end­nu bed­re, for­di po­ten­ti­a­let var så stort. Må­ske i mod­sæt­ning til Aron Jo­hans­son, hvis vær­di vil­le fal­de, hvis scor­ings­sti­men for­svandt, og der­for var det et salg, hvor der skul­le sme­des, mens han var varm.

Som træ­ner var jeg i Cas­per Slo­t­hs til­fæl­de sat på stand­by, for­di jeg ik­ke hav­de be­myn­di­gel­se til at si­ge nej til et even­tu­elt bud, og jeg skul­le sam­ti­dig over­ve­je, hvor­dan hol­det vil­le kla­re, at man fj er­ne­de de to bed­ste spil­le­re. For selv om man kan kø­be an­dre, vil­le det væ­re umu­ligt at er­stat­te de to på sam­me ni­veau fra dag et. Det di­lem­ma be­fi nder man sig i til den dag, hvor vin­du­et luk­ker. CAS­PER SLO­TH VIL­LE me­get ger­ne af­sted, og han hav­de en agent, der pres­se­de på for at få ham solgt, men det glip­pe­de, og Slo­th var alt­så mil­li­me­ter fra at ud­le­ve sin drøm om at bli­ve pro­fes­sio­nel i ud­lan­det og sam­ti­dig bli­ve øko­no­misk uafh æn­gig re­sten af sit liv.

Klub­ben er na­tur­lig­vis i sin go­de ret til at af­vi­se et even­tu­elt bud, men det er ik­ke be­sty­rel­ses­for­man­den, der får spil­le­ren tilbage - det er træ­ne­ren. Og den spil­ler er na­tur­lig­vis ær­ger­lig og skuff et.

På over­fl aden re­a­ge­re­de Cas­per Slo­th mo­dent og pro­fes­sio­nelt, men vi kun­ne og­så kon­sta­te­re, at han ik­ke nå­e­de op på det sam­me ni­veau si­den i AGF.

Cas­per Slo­th var tæt på et ud­land­se­ven­tyr, mens Pe­ter Sø­ren­sen var træ­ner i AGF, men det glip­pe­de, og Sø­ren­sen fik en skuf­fet spil­ler tilbage til AGF- trup­pen. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.