OB

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Off en­sivt er det et sty rket OB- mand­skab, men de­fen­si­ven la­der me­get tilbage at øn­ske. Ras­mus Falk er sta­dig i Oden­se, og det er af­gø­ren­de for, at Kent Ni­el­sens hold ser lidt stær­ke­re ud, end før han over­tog tøj­ler­ne.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

OBs for­svar er mar­kant svæk­ket med sal­get af de to bed­ste stop­pe­re. Spel­mannsal­get re­du­ce­rer an­tal­let af mål fra midt­ba­nen. Til gen­gæld har man i An­ders K. Ja­cob­sen og Ras­mus Fester­sen få­et to af Su­per­liga­ens bed­ste an­gri­be­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.