Du bør vi­de om trans­fer

BT - - TRANSFERDEADLINE - Benja­min Munk Lund og Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl bemu@ sporten. dk, mcs@ sporten. dk Fo­to. Scan­pix/ IRIS

TRANS­FER­VIN­DU­ET LUK­KE­DE

ved mid­nat i Dan­mark, men der er sta­dig chan­cer for at kom­me til an­dre liga­er. I Eng­land luk­ker de først i dag kl. 19, i Skot­land luk­ker de ved mid­nat, fi nner­ne luk­ker først i mor­gen, mens der i Ru­mæ­ni­en er en hel uge tilbage. I Portu­gal kan de ik­ke få nok og luk­ker først 22. sep­tem­ber

kl. 18.00.

TRANS­FER­VIN­DU­ET BLEV ET

nød­ven­digt skridt ned for Lucas Andersen, der

ik­ke hav­de ud­sigt til me­gen spil­le­tid i Ajax.

Han end­te i Wil­lem II på en le­je­aft ale for

et år.

MENS DER BLEV

hand­let på li­vet løs op til de­ad­li­ne, kun­ne FCN glæ­de sig over, at man hav­de hen­tet Bru­nin­ho i god tid. Han har al­le­re­de sco­ret

fem mål og er det mest scoren­de nyind­køb i den­ne sæ­son.

DE EN­GEL­SKE REG­LER

om ar­bejds­til­la­del­se har ik­ke væ­ret ube­ty de­li­ge for Dan­mark i det­te vin­due. Først blev Ro­dolph Austin til­budt Brøndby, da han al­li­ge­vel ik­ke kun­ne få kon­trakt i Sh­ef­fi eld Wed­nes­day, og si­den faldt han­de­len om Da­ni­el Amar­tey mel­lem FC København og Lei­ce­ster til jor­den, for­di hel­ler ik­ke han kun­ne få lov at spil­le i Eng­land.

HAR­RY KA­NE VAR

er, si­den han i 2012 for­lod Genk for at ta­ge til Chel­sea, ble­vet hand­let for sam­let

set næ­sten 800 mil­li­o­ner kro­ner på en fod­bol­drej­se, der har ta­get ham over Wol­fsburg og nu bragt ham til Man­che­ster

Ci­ty ….

po­ten­ti­elt et af de var­me­ste nav­ne i en­gelsk fod­bold, men han ud­tryk­te stor loy­a­li­tet over for Tot­ten­ham, hvor han med eg­ne ord har am­bi­tio­ner om at bli­ve

en le­gen­de.

KEVIN DE BRUY­NE

... MEN DET GØR

ham sta­dig ik­ke til den sam­men­lagt dy­re­ste spil­ler. Det er Án­gel di María, der eft er sal­ge­ne fra Ros­a­rio til Ben­fi ca, til Re­al Madrid, til Man­che­ster Uni­ted og nu til Pa­ris SG er ble­vet solgt for i alt 179 mio. eu­ro - 1,33 mia.

kro­ner.

MAGNUS ERIKS­SON, SOM

er et af Brønd­bys pro­fi - le­re­de ind­køb i den­ne sæ­son,

kom­mer fra et mis­lyk­ket op­hold i ki­ne­sisk fod­bold med ba­re syv kam­pe på et halvt år. Før det hav­de Eriks­son spil­let 60 kam­pe på to sæ­so­ner for

Malmö FF.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.