STIL­LADS KOL­LAP­SET

To per­so­ner kom til ska­de på Strø­get i København

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

ULYK­KE

En men­ne­ske­lig fejl var i går skyld i, at et stort stil­lads på dra­ma­tisk vis væl­te­de for­an Il­lum på Strø­get i København. To per­so­ner kom let­te­re til ska­de.

Kort før klok­ken 16 blev om­rå­det for­an Il­lums ho­ve­d­ind­gang for­vand­let til et ka­os, da stil­lad­set for­an storma­ga­si­net kol­lap­se­de blandt de hand­len­de på den stop­fyld­te gå­ga­de. Ulyk­ken gik vær­st ud over to per­so­ner, der iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti kom let­te­re til ska­de. De to modt­og først be­hand­ling på bå­rer for­an Il­lum, in­den de med hals­kra­ver på blev kørt væk i am­bu­lan­cer.

» De har kla­get lidt over, at de har ondt i ryg­gen, men det er ik­ke al­vor­ligt, « sag­de po­li­tiets vagt­chef i går.

Om­rå­det for­an Il­lums ho­ve­d­ind­gang var eft er­føl­gen­de spær­ret i et par ti­mer, mens Ar­bejds­til­sy­net gik i gang med at fi nde ud af år­sa­gen til, at stil­lad­set, der helt kor­rekt be­teg­nes som et byg­ge­plads­hegn, kol­lap­se­de.

Ud på aft enen delt­og Il­lums dag­li­ge le­der, Jo­hn Hansen, i et ti­melangt mø­de med Ar­bejds­til­sy­net. Eft er mø­det for­kla­re­de Jo­hn Hansen til BT, at det var en men­ne­ske­lig fejl, der var år­sa­gen til kol­lap­set:

Mang­len­de in­spek­tion

» Der var ble­vet stil­let for man­ge byg­ge­ma­te­ri­a­ler op ad byg­ge­plads­heg­net, så det var ble­vet over­læs­set så me­get, at det ik­ke kun­ne bæ­re ma­te­ri­a­ler­ne, « sag­de Jo­hn Hansen til BT.

Han til­fø­jer, at Il­lum lø­ben­de ple­jer at la­ve in­spek­tio­ner på sik­ker­he­den på byg­ge­ri­et.

» Men li­ge her har der alt­så ik­ke væ­ret no­gen in­spek­tion. Det vil vi få ret­tet op på. Nu kon­cen­tre­rer vi os om de men­ne­sker, der er kom­met til ska­de og til­by­der dem kri­se­hjælp, hvis de har be­hov for det. Er der vid­ner, der har brug for kri­se­hjælp, er de me­get vel­kom­ne til at kon­tak­te os, « sag­de Jo­hn Hansen.

Hvad vil kon­se­kven­ser­ne bli­ve af den her fejl?

» Det er for tid­ligt at si­ge. Nu af­ven­ter vi en en­de­lig rap­port fra Ar­bejds­til­sy­net, in­den der bli­ver dra­get kon­se­kven­ser i den ret­ning, « si­ger Jo­hn Hansen, der fort­sæt­ter:

» Det, der er det pri­mæ­re, er, at vi vil hjæl­pe de til­ska­de­kom­ne, så godt som vi over­ho­ve­det kan, « si­ger Jo­hn Hansen.

Ik­ke før­ste til­fæl­de

Tilbage i ju­ni blev Den Mus­lim­ske Grav­plads i Brøndby syd for København li­ge­le­des ud­sat for hær­værk.

Her blev grav­sten væl­tet og smidt rundt på plad­sen. An­gre­bet fi k stor po­li­tisk be­vå­gen­hed, og po­li­ti­ker­ne tog over en bred kam af­stand fra uger­nin­gen.

» I dag er vi al­le mus­li­mer, « ind­led­te med­lem af Fol­ke­tin­get for De Ra­di­ka­le Ze­nia Stam­pe ( R) den­gang en Fa­ce­book- op­da­te­ring, der end­te med at sæt­te re­kord som et af de mest læ­ste op­slag med en po­li­ti­ker som af­sen­der på det so­ci­a­le me­die.

Den­gang stod den ra­di­ka­le vær­dik­ri­ger fast på, at hær­vær­ket var po­li­tisk mo­ti­ve­ret.

Det gør man ik­ke i den ak­tu­el­le sag hos Fyns Po­li­ti, hvor man i før­ste om­gang eft er­for­sker hær­vær­ket som dren­ge­stre­ger uden et re­li­gi­øst mo­tiv.

» Det er et kendt fæ­no­men, at folk ke­der sig, og så be­går de hær­værk, « si­ger vagt­chef Hans Fre­de­rik­sen.

To kom let­te­re til ska­de, da et stil­lads plud­se­lig kol­lap­se­de for­an storma­ga­si­net Il­lum på Strø­get i København. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.