50 grav­ste­der skæn­det på mus­lim­sk grav­plads

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen BNB

GRAVSKÆN­DE­RI

En el­ler fl ere ger­nings­mænd har hen over we­e­ken­den ra­se­ret en kir­ke­gård i Oden­se, hvor i om­eg­nen af 50 grav­plad­ser er ble­vet skæn­det og i en­kel­te til­fæl­de smadret.

Fyns Po­li­ti er fort­sat usik­re på, hvor­når hær­vær­ket præ­cist har fun­det sted, men man an­ta­ger fo­re­lø­big, at det er sket hen over we­e­ken­den.

Kor­sløk­ke Kir­ke­gård lig­ger på Ej­by Kir­ke­vej i Oden­se, og det er for­trins­vis mus­li­mer, der be­nyt­ter grav­plad­sen.

Iføl­ge Hans Fre­de­rik­sen, vagt­chef ved Fyns Po­li­ti, er pla­der­ne på 50 grav­sten ble­vet øde­lagt.

Po­li­ti­et har fort­sat in­gen mistænk­te i sa­gen, og er af sam­me grund in­ter­es­se­re­de i at hø­re fra po­ten­ti­el­le vid­ner.

Iføl­ge P4 Fyn lig­ner det, at en øk­se er ble­vet be­nyt­tet til hær­vær­ket.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) har al­le­re­de gi­vet sit be­syv med på hæn­del­sen.

» Stop nu det der. Det er en vej, vi ik­ke vil be­træ­de i Dan­mark, « skri­ver han om hær­vær­ket på Twit­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.