Nej, det ko­ster ar­bejds­plad­ser

BT - - DEBAT - PIA OL­SEN DYHR

For­mand, SF

til at ko­ste ar­bejds­plad­ser i in­du­stri­en. Det gæl­der bå­de le­ve­ran­dø­rer og un­der­le­ve­ran­dø­rer til vind­møl­le­in­du­stri­en og dem, der la­ver var­me­pum­per. Det er sær­ligt ar­bejds­plad­ser i Midt- og Ve­stjyl­land, det kom­mer til at gå ud over. I dag er den næst­stør­ste eks­portva­re for Dan­mark kli­ma- og mil­jø­tek­no­lo­gi. Vi kan ik­ke leve af for­ti­dens tek­no­lo­gi. Og hvis vi no­gen­sin­de skal kun­ne se os selv i spej­let og si­ge, at vi har gi­vet en klo­de

DET HER KOM­MER

til vo­res børn og bør­ne­børn, som mini­mum er i sam­me stand, som vi over­tog den, er det her et klart skridt i den for­ker­te ret­ning. Det gør mig en smu­le de­pri­me­ret på Dan­marks veg­ne, når jeg hø­rer kli­ma­mi­ni­ste­ren si­ge, at Dan­mark sta­dig vil væ­re et fo­re­gang­sland i den grøn­ne om­stil­ling. Det sag­de re­ge­rin­gen og­så i 2001, men und­lod at gø­re no­get ved det i 10 år.

me­get vind i Dan­mark, som vi bru­ger til el. På et el­ler an­det tids­punkt kan det væ­re, at vi og­så kan be­gyn­de at bru­ge det til

VI HAR RIG­TIGT

var­me i vo­res ra­di­a­to­rer. Det er en må­de, vi kan væ­re et fo­re­gang­sland på. Men så­dan­ne til­tag kom­mer kun, hvis in­du­stri­en er un­der et vist pres. Så vi må alt­så ik­ke be­gyn­de at slip­pe det pres.

løj i valg­kam­pen, da han lo­ve­de fl ere pen­ge til kli­ma­om­rå­det. Og jeg vil kom­me med en stille trus­sel. For re­ge­rin­gen er ved at ta­ge pen­ge fra et for­lig, som SF er en del af. Det vil vi ik­ke ac­cep­te­re. Så det vil væ­re for­ligs­brud, hvis re­ge­rin­gen fi nder på at la­ve be­spa­rel­ser­ne.

LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.