An­gre­bet på vo­res for­tid og frem­tid

ME­NER

BT - - DEBAT -

Is­la­misk Stat prø­ver at vin­de frem­ti­den ved at de­stru­e­re for­ti­den. Nye sa­tel­lit­fo­tos be­kræft er iføl­ge FN, at det 2.000 år gam­le Bel- tem­pel i Pal­myra er sprængt i stum­per og styk­ker. Dets mu­re er lagt ned. Dets hund­red­vis af søj­ler pul­ve­ri­se­ret. FOR DEN FOR­MØR­KE­DE, is­la­mi­ske be­væ­gel­se gi­ver det på for­skru­et vis me­ning at fj er­ne al­le spor af kul­tur og ci­vi­li­sa­tion i be­stræ­bel­ser­ne på at ska­be et re­li­gi­øst pa­ra­dis. For om­ver­de­nen bør det væ­re et wa­ke- up call. DET AN­TIK­KE PAL­MYRA, der er på Unescos li­ste over ver­dens­arv, er ik­ke me­re værd end men­ne­ske­liv. Sten og søj­ler kan ik­ke må­les og ve­jes over for hund­red- tu­sin­der af lig og mil­li­o­ner af fl ygt­nin­ge. Men den mi­nu­tiø­se de­struk­tion af Pal­myra er en de­struk­tion af men­ne­ske­he­dens hi­sto­rie, af spo­re­ne eft er vo­res op­rin­del­se, og den­ne uop­ret­te­li­ge ulyk­ke bør væ­re drå­ben, der får om­ver­de­nen til langt om læn­ge at re­a­ge­re hårdt over for ci­vi­li­sa­tio­nens fj en­der i Sy­ri­en. PÅ VEJ IND i år to for den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tions mis­sion i Sy­ri­en og Irak er det op­sigtsvæk­ken­de, at mi­li­tæ­re top­che­fer i USA og Stor­bri­tan­ni­en nu åbent kri­ti­se­rer de­res po­li­ti­ske che­fer for at ha­ve un­der­vur­de­ret IS og for at ha­ve sendt en alt for svag slag­kraft . Was­hin­g­ton, Lon­don og København må ta­ge kri­tik­ken al­vor­ligt, for den er ind­ly­sen­de rig­tig: Vi har fejl­et, og vi er af­slø­ret som mag­tes­lø­se over for eft er­virk­nin­ger­ne, som ik­ke kun vi­ser sig i støv­sky­er­ne over Pal­myra, men og­så i fl ygt­nin­ge­strøm­men mod Eu­ro­pa. SOM RE­AK­TION RÆK­KER det næp­pe at true IS med krigs­for­bry­der­dom­sto­len, som ind­til vi­de­re er ene­ste svar fra ver­dens­sam­fun­det. Vi må red­de bå­de vo­res for­tid og vo­res frem­tid. Og IS står i vej­en.

kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.