Ja, vi er sta­dig et fo­re­gang­sland

BT - - DEBAT - THO­MAS DA­NI­EL­SEN

Kli­ma­ord­fø­rer, Ven­stre

no­get over­ra­sken­de ved, at Ven­stre vil pri­o­ri­te­re an­der­le­des end den tid­li­ge­re re­ge­ring. Vi vil om­pri­o­ri­te­re 340 mil­li­o­ner kro­ner fra nog­le grøn­ne pro­jek­ter til vo­res ker­ne­vel­færd. Jeg kø­ber ik­ke præ­mis­sen om, at vi la­ver en spa­reø­vel­se på det grøn­ne om­rå­de. Det er kor­rekt, at vi la­ver en om­pri­o­ri­te­ring på 340 mil­li­o­ner kro­ner. Men sam­let set har vi til­ført 800 mil­li­o­ner kro­ner, blandt an­det til en grøn bo­lig- job- ord­ning, som skal gi­ve me­re ener­gi­rig­ti­ge

DER ER IK­KE

løs­nin­ger. Så jeg har svært ved at for­stå, at det skul­le væ­re en kli­ma­mas­sa­kre. Dem, der rå­ber op nu, er de nu­væ­ren­de op­po­si­tions­par­ti­er, som tid­li­ge­re brug­te pen­ge på om­rå­der, vi ik­ke bak­ke­de op om, da de var i re­ge­ring. Vi lo­ve­de før val­get at fø­re mid­ler til den grøn­ne om­stil­ling. Det er og­så det, vi gør nu.

valg på en CO2- re­duk­tion på 37 pct. og hol­der og­så fast ved en af ver­dens hø­je­ste CO2- re­duk­tio­ner. Den tid­li­ge­re re­ge­ring vil­le re­du­ce­re med 40 pct. Men for at gø­re det, skul­le man hol­de bil­fri søn­dag. Det

VI GIK TIL

vil­le re­ge­rin­gen ik­ke den­gang. I ste­det valg­te man at stille krav til, at land­bru­get skul­le stå for den sid­ste CO2- re­duk­tion ved for ek­sem­pel at byg­ge stal­de om og læg­ge låg på gyl­le­tan­ke­ne. Men land­bru­get står i en hi­sto­risk kri­se, og det vil­le be­ty­de, at fl ere land­mænd ri­si­ke­re­de at måt­te dre­je nøg­len om for at leve op til CO2- am­bi­tio­nen. Og det er ik­ke en del af Ven­stres po­li­tik.

som næ­sten er over det dob­bel­te af, hvad EUs mål er. Så vi sta­dig er sta­dig et fo­re­gang­sland for grøn om­stil­ling.

VI HAR CO2- AM­BI­TIO­NER,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.