IND­HOL­DET I LØKKEPOSEN ’’

BT - - DEBAT -

Mil­li­ard­be­spa­rel­ser på ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, pla­ner om be­spa­rel­ser på de grøn­ne om­rå­der og lang­som­me­re ind­fri­el­se af valg­løft er som føl­ge af fi nans­mi­ni­ste­rens kas­se­eft er­syn. Løk­ke- re­ge­rin­gen har til­sy­ne­la­den­de travlt med at ma­se en se­rie dår­li­ge nyhe­der til væl­ger­ne ud, før den po­li­ti­ske sæ­son for al­vor går i gang. Mon ik­ke stats­mi­ni­ste­rens åb­nings­ta­le tra­di­tio­nen tro vil in­de­hol­de fl ere ro­ser end tor­ne. FAK­TISK ER DET over­ho­ve­det ik­ke over­ra­sken­de, at re­ge­rin­gens po­li­tik fø­rer til ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser - afh æn­gigt af øj­ne­ne, der ser. I fe­bru­ar i år skrev jeg i dis­se spal­ter: ’ Væl­ger­ne kan væl­ge den øko­no­mi­ske Løk­kepo­se til el­ler fra ved næ­ste fol­ke­tings­valg, men en­hver, der har købt en lyk­kepo­se på et kræm­mer­mar­ked, ved, at når man åb­ner den, vil de fl este fø­le sig snydt.’ Den fø­lel­se bre­der sig nu. Spørgs­må­let er, hvor man­ge fl ere om­rå­der, der skal for­ven­te skuff el­ser, før de me­re be­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser ind­fi nder sig.

Det er til gen­gæld svært at hæft e det for­tær­ske­de ud­tryk ’ løft ebrud’ på ret me­get af det, re­ge­rin­gen præ­sen­te­rer, el­ler det som bli­ver læk­ket. For de har ty­pisk ik­ke sagt no­get om det, hvor de nu gør no­get an­det end det for­ven­te­de. Det er som den­gang, jeg kon­fron­te­re­de min ejer­skift efor­sik­ring med en fl ot til­stands­rap­port på mit hus, men fi k af­vist mit krav om er­stat­ning for fugt i væg­ge­ne, for­di ’ der stod ik­ke no­get om væg­ge­ne’. De hav­de ik­ke skre­vet et ord om det. Og der­for kun­ne jeg hel­ler ik­ke gå ud fra, at de var i or­den. Men det gjor­de jeg. Og det gør væl­ger­ne. VEN­STRE OG BLÅ blok gik til valg på en øko­no­misk po­li­tik, der strit­te­de i 27 ret­nin­ger, og selv for bag­sæ­de­chauff ører var det åben­lyst, at ik­ke al­le kun­ne ha­ve ret i det, de sag­de. Nu er spørgs­må­let blot, om skuf­fel­sen over over­ra­skel­ser­ne vil bli­ve for­delt jævn i blå blok, el­ler om det stats­mi­ni­ster­bæ­ren­de par­ti tra­di­tio­nen tro må ta­ge fl ere klø end re­sten af fl ok­ken. Un­der al­le om­stæn­dig­he­der er det klogt først at ser­ve­re me­di­ci­nen og der­eft er slik­ket, så det sid­ste, man hu­sker, er suk­ker­s­ma­gen. I DEN SE­NE­STE i ræk­ken af skuff el­ser vi­ser for­tro­li­ge fi nans­lo­vs­no­ta­ter fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et, som In­for­ma­tion er i be­sid­del­se af, sam­le­de be­spa­rel­ser på det grøn­ne om­rå­de på 340 mil­li­o­ner kro­ner. Det er til gen­gæld stik mod­sat, hvad stats­mi­ni­ste­ren sag­de i valg­kam­pen. Men så kan man jo al­tid tæl­le på en an­den må­de. I hvert fald ud­ta­ler Ven­stres ener­gi­o­rd­fø­rer Tho­mas Da­ni­el­sen, at den grøn­ne bo­lig- job- ord­ning skal tæl­les med, og at der der­for sam­let set til­fø­res pen­ge til det grøn­ne om­rå­de. KLI­MA­MI­NI­STE­REN VIL IK­KE for­hol­de sig til de læk­ke­de do­ku­men­ter, men si­ger, at selv hvis be­spa­rel­ser­ne gen­nem­fø­res, vil Dan­mark fort­sat væ­re et fo­re­gang­sland. Og så slut­ter han med den sæt­ning, der er ble­vet end­nu et af den nye re­ge­rings man­tra­er, nem­lig: ’ Vi har ik­ke no­get at væ­re fl ove over’. Det an­det man­tra er: ’ For­di jeg sy­nes det’. Det er for­bi­stret eff ek­tiv po­li­tisk kom­mu­ni­ka­tion. Det ly­der lo­gisk, men kun­ne li­ge så godt ha­ve hed­det: ’ Du skul­le ha­ve læst det med småt’.

Mi­ni­stre­nes ar­gu­men­ta­tion er for­bav­sen­de eff ek­tiv i me­di­er­ne, men hvad si­ger væl­ger­ne? Mit bud er, at nog­le vil fry­de sig over, at der en­de­lig er mi­ni­stre, som vi­ser, hvor ska­bet skal stå, uden at und­skyl­de for no­get. De syr­li­ge dro­ps bli­ver nær­mest ka­stet i kæft en på os. An­dre vil sid­de tilbage med fø­lel­sen fra kræm­mer­mar­ke­det, for­di der kun var luft igt, syn­te­tisk slik i po­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.