Langt de fl este børn fra 4. til 9. klas­se har en smartp­ho­ne. Har det ta­get over­hånd?

BT - - DE­BAT - På face­book. com/ ditbt kl. 10.48 SÅDAN ER UD­VIK­LIN­GEN På face­book. com/ ditbt kl. 10.58 HAR TA­GET OVER­HÅND På face­book. com/ ditbt kl. 11.43 MOB­BE­GRUND­LAG På face­book. com/ ditbt kl. 11.20

Nej

Suhejla Ali­li

An­ders Lind­gren

Nad­ja Bo­dal

Ja

3.445 stem­mer på bt. dk

SID­DER FOR SIG SELV Jeg er 17 år, og da jeg gik i 2. klas­se, hav­de vi pe­ri­o­der, hvor vi hav­de for­skel­li­ge bam­ser og an­det med og hav­de et godt fæl­les­skab. Tag for­bi en 2. klas­se i dag, og du op­le­ver ik­ke an­det i pau­ser­ne end børn, der sid­der for sig selv med de­res smartp­ho­nes. Slap af, fol­kens. De skal da ha­ve lov. Min sø­ster har en, og hun er seks år. Det er da fedt at kun­ne rin­ge til hen­de og få fat på hen­de, hvis man skal hen­te hen­de. Sådan er ud­vik­lin­gen nu om da­ge.

Je­a­net­te Ire­ne O. An­der­sen

Det er mu­ligt, at det er ud­vik­ling, men det har ta­get over­hånd. Børn og un­ge la­ver snart ik­ke an­det end at sid­de på mo­bi­len og de­res iPad. Og det er for vold­somt, sy­nes jeg. Jeg sy­nes, det er rig­tigt be­tryg­gen­de, at man kan kom­me i kon­takt med si­ne børn, men må in­drøm­me, at det har ta­get fuld­stæn­dig over­hånd, når børn på 10 år skal ha­ve te­le­fo­ner til 5.000- 6.000 kro­ner, og det til­med og­så er ble­vet et mob­be­grund­lag man­ge ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.