12- tals pi­ger

BT - - DEBAT -

Der er nok ik­ke man­ge lan­de i ver­den, hvor det kan an­ses for et pro­blem, at ele­ver­ne gør sig uma­ge i sko­len. Men i Dan­mark kan det fak­tisk. Be­gre­bet 12- tals pi­ger er over­ho­ve­det ik­ke et plu­sord, selv­om man skul­le tro, at det var glæ­de­ligt, at un­ge kvin­der fi k topka­rak­te­rer i et land, der of­fi ci­elt hyl­der køn­ne­nes li­ge mu­lig­he­der i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.