EU­RO­PAS KOL­DE S

BT - - NYH ER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

FRANKRIG

• Den fran­ske uden­rigs­mi­ni­ster Lau­rent Fa­bi­us har kaldt Un­garns hold­ning til flygt­nin­ge for ’ skan­da­løs’ og i strid med eu­ro­pæ­i­ske vær­di­er. • Frankrig øn­sker hjælp fra an­dre lan­de til at lø­se kri­sen med de 5.000 flygt­nin­ge, der øn­sker at kryd­se Ka­na­len ved Ca­lais for at kom­me til Stor­bri­tan­ni­en.

SPA­NI­EN

• Den span­ske re­ge­ring øn­sker en for­de­lings­ord­ning og har sagt ja til at mod­ta­ge nog­le få tu­sind flygt­nin­ge. Be­folk­nings­tal­let skal dog ik­ke væ­re det ene­ste kri­te­ri­um. Le­dig­heds­tal­let skal og­så reg­nes med. • Pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­ri­a­no Ra­joy støt­ter plan om EU- fi­nan­si­e­re­de mod­ta­ge­cen­tre i Græken­land og Ita­li­en.

TYS­KLAND

DAN­MARK

• Der er bred enig­hed i Fol­ke­tin­get om, at Dan­mark ik­ke skal del­ta­ge i en fæl­les EU- for­de­lings­po­li­tik. Dan­mark mod­ta­ger i dag fle­re flygt­nin­ge end gen­nem­snit­tet i EU og skul­le mod­ta­ge fær­re, hvis vi var med i en så­dan so­li­da­risk løs­ning. • Til­la­der sy­ri­ske flygt­nin­ge at bli­ve i Tys­kland uden pa­pi­rer for ik­ke at over­be­la­ste Ita­li­en og Græken­land yder­li­ge­re. • Den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel fo­re­slår at ud­pe­ge sik­re hjem­sen­del­ses­lan­de, som man kan sen­de mi­gran­ter­ne tilbage til. • Man op­for­drer EU til at op­fø­re mod­ta­ge­cen­tre i Græken­land og Ita­li­en be­talt af den fæl­les kas­se.

På ba­ne­går­den i Mün­chen ven­ter flygt­nin­ge, som er rejst med tog fra Un­garn og Østrig, på at bli­ve trans­por­te­ret til et mod­ta­ge­cen­ter. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.