KULDER

BT - - NYHEDER - 100 km GRA­FIK: Öberg KIL­DE: Eu­ro­pol, BBC, New York Ti­mes

ØSTRIG

ITA­LI­EN

SVE­RI­GE

• Sam­men med Tys­kland er Sve­ri­ge det land, der mod­ta­ger flest flygt­nin­ge, og det er sam­ti­dig me­get let at få asyl i Sve­ri­ge, hvis man er flyg­tet fra Sy­ri­en.

PO­LEN

• Pre­mi­er­mi­ni­ster Ewa Ko­pa­cz har mod­sat sig et­hvert for­slag til kvo­te­sy­stem, som EU måt­te fo­re­slå. • Re­ge­rin­gen har dog sagt ja til at mod­ta­ge 60 sy­ri­ske fa­mi­li­er udvalgt ef­ter re­li­gi­øse kri­te­ri­er, og de skal al­le væ­re krist­ne. • Ef­ter fun­det af 71 om­kom­ne flygt­nin­ge i en kø­le­vogn har man ind­ført sy­ste­ma­tisk kon­trol med last­bi­ler og der­med re­elt sus­pen­de­ret Schen­gen- reg­ler­ne. • » Hvis det her er je­res idé om Eu­ro­pa, kan I be­hol­de det for jer selv. En­ten er der so­li­da­ri­tet – el­lers spild ik­ke min tid, « sag­de den ita­li­en­ske mi­ni­ster­præ­si­dent Mat­teo Ren­zi, da EU- lan­de­ne i ju­ni måt­te op­gi­ve en fri­vil­lig af­ta­le om for­de­ling af flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

UN­GARN

SLOVAKI­ET

• Mi­ni­ster­præ­si­dent Ro­bert Fi­co vil ik­ke mod­ta­ge mus­lim­ske flygt­nin­ge og har gi­vet ud­tryk for, at pro­ble­met ik­ke kan lø­ses ved at mod­ta­ge al­le med åb­ne ar­me. • Lan­det har kun mod­ta­get ni flygt­nin­ge pr. en mil­li­on ind­byg­ge­re. • Et 175 km langt og fi­re me­ter højt hegn mod græn­sen til Ser­bi­en er næ­sten fær­digt. • De un­gar­ske myn­dig­he­der vil ik­ke re­gi­stre­re flygt­nin­ge og mi­gran­ter af frygt for at hæn­ge på dem. Lan­det har dog al­le­re­de ta­get langt fle­re end gen­nem­snit­tet i EU. • » Vo­res sam­fund øn­sker ik­ke at se flygt­nin­ge i Un­garn, « sag­de mi­ni­ster­præ­si­dent Vik­tor Or­bán for ny­lig i et tv- in­ter­view. Flygt­nin­ge- ka­os ved den un­gar­ske græn­se

Tirs­dag brød et mas­seslags­mål ud blandt nog­le af de man­ge flygt­nin­ge, der li­ge nu bor på ba­ne­går­den i Bu­da­pe­st. Flygt­nin­ge­ne er vre­de, for­di de an­gi­ve­ligt har brugt fle­re hund­re­de eu­ro på tog­bil­let­ter for der­ef­ter at bli­ve næg­tet ad­gang til to­ge­ne. Fo­to: EPA

De un­gar­ske myn­dig­he­der har re­gi­stre­ret 13 gan­ge så man­ge il­le­ga­le græn­se­gæn­ge­re fra Ser­bi­en fra ja­nu­ar til juli som i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år.

Ser­bi­ens ho­ved­stad, Beo­grad, er op­sam­lings­sted for flygt­nin­ge på vej mod Vest­eu­ro­pa.

Tu­sind­vis af flygt­nin­ge ven­ter i mid­ler­ti­di­ge lej­re i græn­se­by­er.

Ma­kedonsk po­li­ti var i sid­ste uge i sam­men­stød med flygt­nin­ge her.

Rej­sen her­til fra Istan­bul ko­ster om­kring 1.900 dol­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.