Læ­ge til­talt for mil­li­ons­nyd

Hjer­te­læ­ge an­kla­ges for at ha­ve brugt forsk­nings­pen­ge på pri­vat luksus

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Fo­to: Bri­an Berg­mann

HJERTESAG?

Dy­re ho­te­l­op­hold ved den fran­ske ri­vi­e­ra, eks­klu­si­ve Ro­lex- ure, kost­ba­re fa­mi­lie­fe­ster og luksus­præ­ge­de ind­køb af bl. a. møb­ler til over­læ­ge­hjem­met i Klam­pen­borg og Lou­is Vu­it­ton- va­rer i en lang ræk­ke uden­land­ske stor­by­er.

Så­dan brug­te en 64- årig over­læ­ge fra hjer­te­af­de­lin­gen på Rigs­ho­spi­ta­let iføl­ge po­li­ti­et i pri­vat sam­men­hæng ulov­ligt en del af de pen­ge, der egent­lig bur­de væ­re brugt til forsk­ning.

Fa­mi­lie­fest på luksus­ho­tel

Blandt an­det køb­te han fly­bil­let­ter og ho­te­lover­nat­nin­ger til de ven­ner og fa­mi­lie­med­lem­mer, som var in­vi­te­ret til luksus­ho­tel­let Gar­den Beach i Ju­an les Pins nær Ni­ce i Syd­frank­rig for at fejre hans 60 års dag på be­hø­rig vis.

Der­for står hjer­te­læ­gen i dag til­talt i Kø­ben­havns By­ret for bed­ra­ge­ri af sær­lig grov be­skaf­fen­hed for sam­let 2,8 mio. kr.

Bed­ra­ge­ri­et har iføl­ge det om­fangs­ri­ge an­kla­ge­skrift, der op­reg­ner ik­ke min­dre end 390 for­hold, stå­et på gen­nem syv år.

Først da Jyl­lands- Po­sten i som­me­ren 2013 be­gynd­te at skri­ve om hjertelægens ut­ra­di­tio­nel­le an­ven­del­se af forsk­nings­mid­ler­ne til pri­va­te for­mål, rul­le­de lavi­nen. Og­så an­dre hjer­te­læ­ger på sam­me af­de­ling på Rigs­ho­spi­ta­let kom i sø­ge­ly­set, så sam­let fem læ­ger si­den er ble­vet fy­ret og po­li­ti­an­meldt.

Rets­sa­gen mod den 64- åri­ge bli­ver den før­ste i ræk­ken – og­så en af over­læ­gens kol­le­ger er til­talt i en an­den sag, der be­gyn­der ef­ter nytår. Der er af­sat 17 rets­da­ge til at få be­lyst den ak­tu­el­le sag i ret­ten, hvor der først ven­tes at fal­de dom på et tids­punkt i novem­ber. Den til­tal­te læ­ge har hidtil be­nyt­tet sig af sin ret til ik­ke at sva­re på po­li­tiets spørgs­mål, men han næg­ter sig skyl­dig.

Fy­ret og an­meldt

Ud­over fy­rin­ger­ne af de fem hjer­te­læ­ger og po­li­ti­an­mel­del­ser­ne har en grun­dig gen­nem­gang af over 1.000 forsk­nings­pro­jek­ter på sy­ge­hu­se­ne i Re­gion Ho­ved­sta­den og­så ud­løst tjenst­li­ge un­der­sø­gel­ser af yder­li­ge­re 10 ho­spi­talsan­sat­te. Her­af er seks læ­ger og to sy­geple­jer­sker fo­re­lø­big ble­vet til­delt ad­vars­ler el­ler skrift­li­ge på­ta­ler. Nog­le af læ­ger­ne hav­de an­sat de­res på­rø­ren­de, la­det forsk­nings­mid­ler­ne gå ind på pri­va­te kon­ti el­ler i et en­kelt til­fæl­de be­talt en rej­se til sin ko­ne for pen­ge­ne.

En 64- årig over­læ­ge fra Rigs­ho­spi­ta­let er til­talt for groft bed­ra­ge­ri for 2,8 mio. kr. Fle­re sa­ger er for­ment­lig på vej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.