Dår­lig kon­trol af læ­ger

BT - - NYHEDER -

FORSK­NINGS­PEN­GE

Af­slø­rin­gen af de man­ge ur­e­gel­mæs­sig­he­der med forsk­nings­mid­ler på Hjer­te­af­de­lin­gen på Rigs­ho­spi­ta­let i København var en øjenåb­ner for de an­svar­li­ge i sund­heds­væ­se­net.

Ef­ter at Jyl­lands- Po­sten hav­de af­slø­ret, at forsk­nings­mid­ler for mil­li­o­ner var ble­vet brugt på yderst tvivls­om­me for­mål, blev bå­de re­viso­rer og em­beds­mænd sat til at sæt­te pen­ge­strøm­men un­der lup. Med fle­re di­sci­pli­nær­sa­ger og po­li­ti­an­mel­del­ser til føl­ge.

Ku­le­grav­nin­gen af de man­ge forsk­nings­pro­jek­ter af­slø­re­de sam­ti­dig, at den ad­mi­ni­stra­ti­ve kon­trol af læ­ger­nes forsk­nings­mid­ler hav­de væ­ret yderst lem­fæl­dig.

Ik­ke ba­re i Re­gion Ho­ved­sta­den, men iføl­ge Rigs­re­vi­sio­nen på syv ho­spi­ta­ler for­delt over he­le lan­det: Rigs­ho­spi­ta­let, Her­lev Ho­spi­tal, uni­ver­si­tets­ho­spi­ta­ler­ne i Aar­hus, Aal­borg og Oden­se samt Sy­ge­hus Lil­le­bælt og Roskil­de Sy­ge­hus. baa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.