VI KAN IK­KE RU

Lars Løk­ke kom bå­de ind på emi­gra­tions­bøl­ge, Dis­ney- fi­gu­rer, tøjsa­ger og yd­myg­hed, da han i af­tes blev in­ter­viewet på Lou­i­si­a­na

BT - - NYH ER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

LØK­KES AF­TEN

» Vi skal ta­ge vo­res fair an­del, men kan ik­ke ba­re rum­me en helt utæm­me­lig emi­gra­tions­bøl­ge. Vi er nødt til at ta­le me­re åbent om det, end man af po­li­tisk kor­rek­t­hed må­ske gjor­de for et halvt års tid si­den. Eu­ro­pa kan ik­ke bæ­re en fol­ke­van­dring, der er bå­ret af øn­sket om et bed­re liv. «

Det sag­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i af­tes ved en ar­ran­ge­ment på kunst­mu­se­et Lou­i­si­a­na i Nordsjælland. Her blev han in­ter­viewet for­an et stort pu­bli­kum om at ta­be mag­ten og vin­de den tilbage igen. Men be­nyt­te­de og­så lej­lig­he­den til at kom­men­te­re det var­me­ste em­ne i Eu­ro­pa net­op nu. Den mas­si­ve strøm af flygt­nin­ge:

» Det er jo ik­ke kun flygt­nin­ge, der flyg­ter fra kri­gen i Sy­ri­en - men og­så folk, der kom­mer af man­ge an­dre grun­de. Der er for­skel på en flygt­ning og en mi­grant, « lød det fra Ven­stre- for­man­den.

» Jeg går ind for kul­tu­rel mang­fol­dig­hed, men det be­kym­rer mig, at nog­le af vo­res fæl­les vær­di­er bli­ver ud­for­dret, hvis ho­mo­ge­ni­te­ten i vo­res sam­fund smul­drer. Ek­sem­pel­vis om­kring vo­res sko­le­sy­stem. Det bli­ver ud­for­dret, hvis vi bli­ver mis­brugt af folk, der bru­ger vo­res fri­heds­ret­tig­he­der og gør vold på dem for at op­nå no­get helt an­det end vo­res fri­heds­vær­di­er. Det så vi og­så med Tvind, for nu ik­ke kun at pe­ge på is­lam, « til­fø­je­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Tøjsa­ger­ne

Og­så det kraf­ti­ge fo­kus på Lars Løk­ke Ras­mus­sens pri­vat­for­brug for­ud for sid­ste fol­ke­tings­valg har gjort Ven­stre- for­man­den me­re yd­myg.

» Min yd­myg­hed i for­hold til dis­kus­sio­nen om mi­ne tøj­køb hav­de jeg fun­det frem til før val­get, for der var sa­ger. Da jeg kør­te hjem fra det be­røm­te mø­de i Oden­se, hav­de Bør­sen som det ene­ste me­die ta­get den ful­de kon­se­kvens af kri­tik­ken mod tø­jet og hav­de skre­vet min po­li­ti­ske ne­kro­log. Den syn­tes jeg ik­ke var så god, men det er trods alt ik­ke så man­ge be­skå­ret, før man går af, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til de om­kring 200 til­hø­re­res mor­skab.

» Men for at væ­re se­ri­øs, så gi­ver så­dan en kri­tik jo én chan­cen for at kor­ri­ge­re nog­le ting, og det er jeg pin­ligt be­vidst om. I dag er he­le me­di­e­pres­set for en po­li­ti­ker langt stør­re, end det var for en ge­ne­ra­tion si­den. Man skal op­fø­re sig me­get me­re di­sci­pli­ne­ret end man­ge an­dre men­ne­sker, « til­fø­je­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen. Her kan jeg hø­re, at jeg un­der­vejs bli­ver ret be­stemt i min stem­me­fø­ring. Da jeg lyt­te­de de ot­te ti­mer igen­nem, kun­ne jeg hø­re, at jeg blev in­si­ste­ren­de på en må­de, som hvis jeg lyt­ter til det med åb­ne, ut­ræ­ne­de ører nok godt kan gen­ken­de no­get af den kri­tik, som jeg nog­le gan­ge mø­der. Men de kar­le hav­de nu og­så me­get med i po­sen. «

Løk­ke som An­der­si­ne

Un­der mø­det i Lou­i­si­a­nas Kon­cert­sal blev Lars Løk­ke Ras­mus­sen in­ter­viewet ( på dansk) af den ty­ske jour­na­list Marc- Chri­stoph Wag­ner, der på veg­ne af si­ne børn blandt an­det spurg­te den dan­ske stats­mi­ni­ster, hvil­ken fi­gur i Walt Dis­ney- uni­ver­set han bedst kun­ne iden­ti­fi­ce­re sig med.

» Jeg vil­le øn­ske, at det var Fæt­ter Høj­ben, men de se­ne­ste år har det må­ske mest væ­ret An­ders And. Men fak­tisk vil jeg nok si­ge An­der­si­ne - hun min­der mig om en god Ven­stre­kvin­de i stil med gri­se­hand­le­rens Kat­hri­ne Lar­sen i ’ Ma­ta­dor’. «

På spørgs­må­let om han selv hav­de nog­le po­li­ti­ske for­bil­le­der, be­nyt­te­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen lej­lig­he­den til at ci­te­re sin for­gæn­ger som Ven­stre- for­mand - An­ders Fogh Ras­mus­sen:

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.