’’

BT - - NYH ER - Lars Løk­ke Ras­mus­sen

I dag er he­le me­di­e­pres­set for en po­li­ti­ker langt stør­re, end det var for en ge­ne­ra­tion si­den. Man skal op­fø­re sig me­get me­re di­sci­pli­ne­ret end man­ge an­dre men­ne­sker

Ven­stre- for­man­den lag­de ik­ke skjul på, at han nog­le gan­ge di­rek­te hav­de an­gre­bet jour­na­li­sters præ­mis­ser un­der in­ter­view, men spe­ci­elt de in­ter­view, som han sid­ste ef­ter­år hav­de gi­vet de to BT- jour­na­li­ster An­dreas Kar­ker og Tho­mas Nør­mark Krog i for­bin­del­se med de­res kri­ti­ske po­rtræt­bog ’ LLR’, hav­de og­så lært ham nye si­der af sig selv.

Stram i to­nen

» Jeg be­slut­te­de at med­vir­ke i BTpro­duk­tet, og jeg of­re­de ot­te ti­mer på det. Jeg har det he­le på bånd, for de to jour­na­li­ster lag­de en bånd­op­ta­ger op på bor­det, og så tænk­te jeg: ’ Det gør jeg og­så’. Det var to in­ter­view af hver fi­re ti­mers va­rig­hed, og jeg har hørt det igen­nem bag­ef­ter.

Uf­fe som for­bil­le­de

» An­ders sag­de al­tid, at man ik­ke skal ha­ve for­bil­le­der, for de kra­ke­le­rer al­tid ved nær­me­re ef­ter­syn. Det er der jo nok en po­in­te i, men Uf­fe ( El­le­mann- Jen­sen, red.) var vel det store for­bil­le­de i min VU- tid. Uf­fe var den, der gjor­de Ven­stre sa­lon­fæhig, så man og­så kun­ne væ­re Ven­stre- mand i by­er­ne. Da jeg i sin tid mød­te min gam­le læ­rer fra fol­ke­sko­len og for­tal­te, at nu hav­de jeg meldt mig ind i Ven­stres Ung­dom, var han nær­mest helt op­gi­ven­de på mi­ne veg­ne. Han var vel det nær­me­ste, jeg er kom­met et for­bil­le­de - og nu har jeg ik­ke sagt, at han er kra­ke­le­ret ved nær­me­re ef­ter­syn, « un­der­stre­ge­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.