Grøn­ne be­spa­rel­ser

Det er nød­ven­digt at pri­o­ri­te­re ben­hårdt, ly­der det fra kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt

BT - - NYH ER - Jan Bjer­re Lauridsen og Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BE­SPA­REL­SER

Vi kan sag­tens væ­re vo­res ind­sats på kli­ma- og mil­jø­om­rå­det be­kendt - og­så selv om der bli­ver fær­re mid­ler at gø­re godt med.

Så­dan ly­der mel­din­gen fra ener­gi-, for­sy­nings- og kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt ( V), ef­ter at dag­bla­det In­for­ma­tion har løf­tet slø­ret for et for­tro­ligt op­læg fra Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et om be­spa­rel­ser for 340 mil­li­o­ner kro­ner på det grøn­ne om­rå­de.

Mi­ni­ste­ren vil ik­ke kom­men­te­re ind­hol­det af de læk­ke­de do­ku­men­ter, men han be­kræf­ter, at der kom­mer til at ske be­spa­rel­ser som føl­ge af re­ge­rin­gens kas­se­ef­ter­syn.

» Vi har li­ge la­vet et kas­se­ef­ter­syn af de of­fent­li­ge fi­nan­ser, der vi­ste, at der mang­ler rig­tig man­ge pen­ge i kas­sen, for at øko­no­mi­en hæn­ger sam­men. Der mang­ler tre mil­li­ar­der kro­ner til næ­ste år og ot­te mil­li­ar­der kro­ner i alt mod 2020. Det er rig­tig man­ge pen­ge, « si­ger Lars Chri­sti­an Lil­le­holt i en skrift­lig kom­men­tar.

» Så ri­get fat­tes pen­ge, og det be­ty­der, at der skal pri­o­ri­te­res på al­le om­rå­der. Der er ik­ke råd til alt det, som den tid­li­ge­re re­ge­ring lo­ve­de og stil­le­de i ud­sigt, og det skal vi ta­ge os af, « si­ger mi­ni­ste­ren.

Iføl­ge In­for­ma­tion læg­ger re­ge­rin­gen ud­over be­spa­rel­ser­ne op til at æn­dre fle­re af de ved­tag­ne kli­ma­mål. Det gæl­der blandt an­det må­let om at re­du­ce­re CO2- ud­led­nin­gen med 40 pro­cent i 2020 og må­let om 100 pro­cent ved­va­ren­de ener­gi i 2050.

Den­ne del af spa­re­pla­nen vil mi­ni­ste­ren hel­ler ik­ke kom­men­te­re, men han for­sik­rer dog, at Dan­mark og­så frem­over kan væ­re ind­sat­sen på mil­jø- og kli­ma­om­rå­det be­kendt.

» Dan­mark er et fo­re­gang­sland i den grøn­ne om­stil­ling, og vi er i gang med at gen­nem­fø­re no­get af ver­dens mest am­bi­tiø­se kli­ma- og ener­gipo­li­tik med en om­fat­ten­de om­stil­ling af he­le vo­res ener­gi­sek­tor, hvor halv­de­len af vo­res el­for­brug vil væ­re dæk­ket af vind i 2020, « si­ger Lars Chri­sti­an Lil­le­holt.

» Det er en ind­sats, som vi sag­tens kan bryste os af i de in­ter­na­tio­na­le kli­ma­for­hand­lin­ger, hvor vi igen­nem EU vil pres­se på for at få en am­bi­tiøs og glo­bal af­ta­le i Pa­ris til de­cem­ber, « ly­der det fra mi­ni­ste­ren med hen­vis­ning til FNs kli­ma­top­mø­de, der fin­der sted i Pa­ris til de­cem­ber.

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

» Ri­get fat­tes pen­ge, « si­ger kli­ma­mi­ni­ster Lars Chri­sti­an Lil­le­holt, der be­kræf­ter, at der skal spa­res på kli­ma- og mil­jø­om­rå­det. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.