Drabstiltalt brød sam­men Den 16- åri­ge pi­ge, der står til­talt for at ha­ve dræbt sin mor, kun­ne ik­ke hol­de den kol­de fa­ca­de i ret­ten

BT - - NYHEDER - Mela@ bt. dk

DRAB

Tvil­lin­ge­søste­ren til den 16- åri­ge nord­jy­ske pi­ge, der er til­talt for sam­men med en 29- årig ven at ha­ve dræbt sin mor, kan vi­se sig at bli­ve et af­gø­ren­de vid­ne i rets­sa­gen.

I dag ta­ger søste­ren plads i Ret­ten i Hjør­rings rets­sal A, hvor hun fra vid­nes­kran­ken blandt an­det skal for­tæl­le, hvor­dan for­hol­det mel­lem den dr­ab­stil­tal­te sø­ster og mo­de­ren var.

Til po­li­ti­et har tvil­lin­ge­søste­ren for­kla­ret, at for­hol­det var så an­strengt, at hun valg­te at fl yt­te hjem til sin far for at kom­me væk fra kon­fl ik­ter­ne mel­lem den dr­ab­stil­tal­te sø­ster og mo­de­ren.

» Jeg har hørt en ud­ta­lel­se fra hen­de, som hun gav på po­li­ti­sta­tio­nen, hvor hun skul­le ha­ve sagt, at vi hav­de et dår­ligt for­hold. Men det er ik­ke rig­tigt. Vi skænd­tes ik­ke me­get, jeg kan ik­ke li­de kon­fron­ta­tio­ner. Jeg kan bed­re li­de at ta­le om tin­ge­ne, og vi hav­de et godt for­hold « sag­de den dr­ab­stil­tal­te dat­ter, LB, da hun af­gav for­kla­ring i Ret­ten i Hjør­ring.

Den 8. ok­to­ber sid­ste år blev den 40- åri­ge mor til tre, Ti­ne Rømer Hol­te­gaard, dræbt af ad­skil­li­ge kniv­stik, mens hun lå i sin seng i fa­mi­li­ens hjem, der lig­ger lidt uden for den nord­jy­ske by Kvis­sel.

Det var LB selv, der kort før mid­nat kon­tak­te­de alarm­cen­tra­len, og hun blev fem ti­mer se­ne­re an­holdt og sig­tet for dra­bet.

Po­li­ti­et ret­te­de mi­stan­ke mod pi­gen, for­di hen­des for­kla­rin­ger vir­ke­de usam­men­hæn­gen­de og ut­ro­vær­di­ge. Nog­le ti­mer se­ne­re an­holdt po­li­ti­et og­så den 29- åri­ge mand, BMA, som var en nær ven af den 16- åri­ge. De næg­ter sig beg­ge skyl­di­ge og på­står fri­fi ndel­se.

Fæl­les for dem er, at de be­skyl­der hin­an­den for at ha­ve be­gå­et dra­bet.

Dat­te­ren si­ger, at hun op­holdt sig på hu­sets ba­de­væ­rel­se, da hun hør­te sin mor skri­ge, og rin­ge­de 112 eft er at ha­ve talt med BMA, som hun var mød­tes med kort for­in­den.

Han skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve sagt, at hun skul­le be­stil­le en taxa til ham og ik­ke stille no­gen spørgs­mål. Hun for­kla­re­de og­så, at hun eft er at ha­ve få­et kend­skab til po­li­tiets be­vi­ser er ble­vet over­be­vist om, at BMA er ger­nings­man­den.

An­kla­ger Ka­ri­na Skou har un­der rets­sa­gen for­søgt at teg­ne et bil­le­de af en kal­ku­le­ren­de ung kvin­de, der uden skrup­ler var med til at plan­læg­ge og udføre dra­bet på sin mor.

An­kla­ge­ren har og­så frem­dra­get en for­kla­ring fra en sko­le­kam­me­rat som en del af be­vis­ma­te­ri­a­let. Sko­le­kam­me­ra­ten skul­le an­gi­ve­ligt ha­ve hørt den til­tal­te si­ge » jeg ha­der mi­ne for­æl­dre « den dag, hvor Ti­ne Rømer Hol­te­gaard blev dræbt.

Brød græ­den­de sam­men

Den 16- åri­ge dat­ter er­kend­te da og­så un­der sin for­kla­ring, at alt ik­ke al­tid var fryd og gam­men i hjem­met. Blandt an­det brød mo­de­ren sig ik­ke om dat­te­rens ven­ner, der for en stor dels ved­kom­men­de var æl­dre og af an­den et­nisk her­komst end dansk.

» Mit for­hold til min mor var ik­ke det gla­de liv mel­lem mor og dat­ter. Men vi fi k det og­så løst, « sag­de pi­gen.

Un­der rets­sa­gen har den un­ge te­e­na­gepi­ge vir­ket fat­tet og upå­vir­ket af den al­vor­li­ge si­tu­a­tion, hun er i.

Da hun i går af­gav for­kla­ring, slog tå­rer dog spræk­ker i den køli­ge fa­ca­de, da pi­gen vil­le for­kla­re, hvor me­get hun trods stri­dig­he­der­ne holdt af sin mor.

» Hvis ba­re min mor græd, så var det nok til at få mig til at græ­de, « sag­de dat­te­ren og brød græ­den­de sam­men.

Met­te Fair­holt- Sehested

SA­GEN KORT

40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard blev den 8. ok­to­ber 2014 dræbt med ad­skil­li­ge kniv­stik i sit hjem i Kvis­sel lidt nord for Fre­de­riks­havn. Hen­des dat­ter, som på ger­nings­tids­punk­tet kun var 15 år, blev få ti­mer se­ne­re an­holdt. Hun er nu til­talt for at ha­ve be­gå­et dra­bet sam­men med en 29- årig ven. Beg­ge til­tal­te næg­ter sig skyl­di­ge og be­skyl­der hin­an­den for at ha­ve ført kni­ven. Der for­ven­tes at bli­ve af­sagt skyld­ken­del­se i sa­gen den 10. sep­tem­ber. Hvis en el­ler beg­ge til­tal­te ken­des skyl­di­ge, er der stra­fud­må­ling den 14. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.