Ha­ck­er- for­sik­ring

BT - - NYHEDER - Mads Sixhøj BNB

HA­CK­ING

I takt med den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling bli­ver fl ere og fl ere virk­som­he­der ud­sat for di­gi­ta­le trus­ler i form af ha­ck­er- el­ler virus­an­greb, og det har Top­dan­mark nu ta­get kon­se­kven­sen af.

Så­le­des lan­ce­rer for­sik­rings­sel­ska­bet nu en for­sik­ring mod cy­be­ran­greb til de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der.

» Vi har rig­tig man­ge små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der som kun­der, og vi kan se, at de tit har spørgs­mål om cy­ber- an­greb, og dér har vi selv­føl­ge­lig kun­net rå­d­gi­ve dem et styk­ke ad vej­en, men når det ER gå­et galt, så har der ik­ke væ­ret en for­sik­ring.

Det var af­sæt­tet til at la­ve den her for­sik­ring, som hjæl­per virk­som­he­der­ne med at få genop­ret­tet drift en, « si­ger Lars Hem Si­mon­sen, er- hvervs- og in­du­stri­di­rek­tør i Top­dan­mark.

D en in­ter­na­tio­na­le for­sik­rings­gi­gant Lloyd’s ser cy­ber­for­sik­rin­ger som det næ­ste store for­ret­nings­om­rå­de for for­sik­rings­sel­ska­ber­ne, da cy­be­ran­greb iføl­ge Lloyd’s ko­ste­de den glo­ba­le øko­no­mi 445 mil­li­ar­der dol­lar i 2014.

Sær­ligt store ame­ri­kan­ske sel­ska­ber er be­gyndt at ta­ge den di­gi­ta­le trus­sel me­re og me­re al­vor­ligt, og ten­den­sen spre­der sig i he­le ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.