Aars­l­eff skal byg­ge for Mær­sk

BT - - NYHEDER -

I 2005, 2007 og 2008 var der dansk Me­lo­di Grand Prix i Hor­sens, og nu kan den østjy­ske by fø­je 2016 på cv’et.

I går eft er­mid­dag off ent­lig­gjor­de DR nem­lig, at det bli­ver i Hor­sens, at der skal syn­ges om ret­ten til at re­præ­sen­te­re Dan­mark ved det store In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i Sve­ri­ge til næ­ste år.

» Jeg er bå­de stolt over og ut­ro­ligt glad for, at DR igen har valgt Hor­sens som værts­by og sam­ar­bejds­part­ner for Me­lo­di Grand Prix og MGP for børn « , si­ger by­ens borg­me­ster, Pe­ter Sø­ren­sen ( S).

Per Aars­l­eff har vun­det end­nu en pre­sti­ge­fyldt op­ga­ve. Den­ne gang hos Dan­mark stør­ste kon­cern A. P. Møl­ler- Mær­sk. Den aar­hu­si­an­ske sto­ren­tre­pre­nør har få­et til op­ga­ve at byg­ge den ny seks eta­gers kon­tor­byg­ning til me­re end 200 mio. kr., Mær­sk Grup­pen vil ha­ve op­ført på Ame­ri­ka Plads i København. Byg­nin­gen op­fø­res i seks eta­ger og får et sam­let are­al på 13.000 kva­drat­me­ter plus 3.000 kva­drat­me­ter kæl­der.

Me­lo­di Grand Prix i Hor­sens i 2008, hvor Si­mon Mat­hew vandt. Fo­to: Hen­ning Bagger Til ven­stre ses den 16- åri­ge LB, der står til­talt for at ha­ve dræbt sin mor, den 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard ( fo­to th).

Fo­tos: Privatfotos/ Claus Haa­gen­sen

bnb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.