Hor­sens er ny grand­prix- by

BT - - NYHEDER -

Magnus Ul­ve­man

Der er plads til 4.000 men­ne­sker i Forum Hor­sens, og are­na­en bli­ver oft e brugt til kon­cer­ter for store stjer­ner. Der­for har Hor­sens bå­de plads og er­fa­ring til at afh ol­de store ar­ran­ge­men­ter.

DRs un­der­hold­nings­chef, Jan La­ger­mand Lund­me, be­grun­der val­get af Hor­sens med, at jy­der­ne for­mår at sæt­te gang i en fest.

» Det er su­per fedt, at vi skal tilbage til Hor­sens, for jeg kan bå­de mær­ke den kæm­pe en­tu­si­as­me og lyst, som by­en har til det her og de­res ev­ne til at bru­ge de man­ge vær­di­er, der lig­ger i mu­sik­ken, til at ska­be et stærkt kul­tur­liv. Det er så vig­tigt for os, at bor­ger­ne i Hor­sens vi­ser al den be­gej­string og har lyst til at le­ge med os og he­le Dan­mark « , si­ger han.

Jyl­land er ik­ke uvant med at af­hol­de grand­prix.

De se­ne­ste 17 år har showet kun fun­det vej for­bi Sjæl­land tre gan­ge - se­ne­st i 2011, hvor Bal­lerup var værts­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.