Ad­var­sel om fup- sms

BT - - NYHEDER - Fan­nie Isa­bel Cou­derc Pram­m­ing BNB

SVIN­DEL

Te­le­sel­ska­bet TDC ad­va­rer mod at be­sva­re en sms, hvor af­sen­de­ren ud­gi­ver sig for at væ­re NemID.

I be­ske­den be­der NemID om, at man går ind på en hjem­mesi­de og ind­ta­ster si­ne op­lys­nin­ger, så ens NemID- kon­to ik­ke luk­kes ned. Men af­sen­de­res er alt­så ik­ke Nem- ID, ad­va­rer TDC nu.

Kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver hos TDC Povl Dam­stedt Ras­mus­sen for­tæl­ler, at der er ta­le om et svin­delnum­mer, hvor kri­mi­nel­le for­sø­ger at lok­ke kre­dit­kort- op­lys­nin­ger og NemID- nøg­le­kort fra bru­ge­ren.

Han for­tæl­ler vi­de­re, at den­ne form for svin­del oft est er let at gen­nem­skue, men at den­ne si­de er » me­get pro­fes­sio­nelt la­vet « , og der­for fal­der fl ere må­ske i fæl­den. Te­le­sel­ska­bet op­for­drer der­for til, at man tæn­ker sig om en ek­stra gang og ik­ke ud­le­ve­rer føl- som­me op­lys­nin­ger.

» Man skal al­tid væ­re på­pas­se­lig og ge­ne­relt al­drig ud­le­ve­re sit nøg­le­kort til no­gen som helst. Man skal li­ge stille sig selv spørgs­må­let om, hvor­vidt det vir­ke­lig kan pas­se, at man mod­ta­ger så­dan en sms, « si­ger Povl Dam­stedt Ras­mus­sen.

Hvis uhel­det al­le­re­de er ude, og man har be­sva­ret en lig­nen­de sms, op­for­drer Povl Dam­stedt Ras­mus­sen til, at man straks spær­rer sit kort og po­li­ti­an­mel­der sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.