MIL­LI­AR­DÆR V

Sky­pe- mil­li­ar­dæ­ren Ja­nus Fri­is kræ­ver di­a­man­tring, bo­lig og mil­li­o­ner tilbage fra san­ge­r­in­den Au­ra eft er på­stå­et ut­ro­skab

BT - - NYHEDER - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk Julie Kragh An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk

RETS­SAG

jukr@ bt. dk

Der er ik­ke langt fra kær­lig­hed til krig. Mil­li­ar­dæ­ren Ja­nus Fri­is hi­ver nu sin tid­li­ge­re kær­lig­hed, san­ge­r­in­den Au­ra Dio­ne, i ret­ten. Sky­pe- stift eren vil ha­ve for­lovel­ses­ring, pen­ge, ga­ver og ejer­ska­bet til en kø­ben­havnsk lej­lig­hed tilbage, for­di han me­ner, at hun har væ­ret ham ut­ro fl ere gan­ge.

Ale­ne rin­gen, der er pry­det med fl ere di­a­man­ter, har ko­stet ik­ke min­dre end 3.140.000 kr. I alt kræ­ver Ja­nus Fri­is vær­di­er for knap 10 mio. kr. tilbage. Der­til skal læg­ges lej­lig­he­den, som det tid­li­ge­re par har delt i København, men som Au­ra Dio­ne står som ejer af.

Via sin pr- mand Tho­mas Sch­midt Jør­gen­sen har den 39- åri­ge it- mil­li­ar­dær til­sendt BT rets­do­ku­men­ter­ne. Der­u­d­over har han in­gen kom­men­ta­rer, ly­der det.

Hun ser an­der­le­des på sa­gen

Det har Au­ra Dio­ne – med det bor­ger­li­ge navn Ma­ria Lou­i­se Jo­en­sen – pt. hel­ler ik­ke, men iføl­ge BTs kil­der ser sa­gen no­get an­der­le­des ud fra san­ge­r­in­dens syns­punkt. Au­ras pr- agent Sal­li Mor­ten­sen har dog in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen, men for­tæl­ler at san­ge­r­in­den li­ge nu er i Lon­don for at ind­spil­le ny mu­sik.

Der er ta­le om et ken­dis- par, som el­lers ik­ke har op­t­rå­dt me­get med de­res kær­lig­hed i me­di­er­ne. De mød­te hin­an­den i 2011 og ind­led­te hur­tigt et for­hold. Au­ra Dio­ne be­kræft ede tilbage i novem­ber 2011 over for net­si­den MSN Starlounge, at hun og Ja­nus Fri­is dan­ne­de par, og ud­tal­te i den for­bin­del­se, at hun var me­get kræ­sen med sit valg af kæ­re­ste:

» Når jeg fi nder no­get, så væl­ger jeg me­get nø­je, for det er no­get, jeg ger­ne vil be­hol­de i mit liv. Det er det sam­me med ens kæ­re­ste – man skal væl­ge rig­tigt. «

To år se­ne­re, i juli 2013, køb­te Ja­nus Fri­is for­lovel­ses­rin­gen og fri­e­de i slut­nin­gen af sam­me år til Au­ra Dio­ne. Men det, der skul­le væ­re be­gyn­del­sen på et even­tyr, er nu endt som et sandt ma­re­ridt.

Mil­li­ar­dær ved et tryl­leslag

Ja­nus Fri­is, der med et tryl­leslag blev mil­li­ar­dær tilbage i 2005, da han solg­te sel­ska­bet Sky­pe til eB­bay for ca. 16 mil­li­ar­der kro­ner sam­men med medstift eren Nik­las Zenn­ström, be­skri­ves som en stille, ge­nert mand. I 2011 gjor­de Sky­pe, der er et pro­gram, hvor­med man kan te­le­fo­ne­re over in­ter­net­tet, ham for an­den gang til mil­li­ar­dær, da Sky­pe blev solgt vi­de­re til Mi­cro­soft , hvil­ket eft er si­gen­de gav Ja­nus Fri­is yder­li­ge­re tre mil­li­ar­der kro­ner på lom­men.

30- åri­ge Au­ra Dio­ne, der har dan­ske, færø­ske, fran­ske og span­ske aner, de­bu­te­re­de tilbage i 2008 med al­bum­met ‘ Co­lum­bi­ne’, hvor san­gen ‘ I Will Love You Mon­day’ ind­brag­te plat­in med 300.000 solg­te ek­sem­pla­rer i Tys­kland. Se­ne­re, i 2011, la­ve­de hun al­bum­met ‘ Be­fo­re the Di­nosaurs’, hvis sing­le­for­lø­ber, ‘ Geroni­mo’, strøg di­rek­te ind på før­ste­plad­sen på hit­lis­ter­ne i bå­de Tys­kland og Dan­mark.

Au­ra Dio­ne for­tal­te i for­å­ret til uge­bla­det Her & Nu, at br­ud­det med Ja­nus Fri­is var sket i fred og for­dra­ge­lig­hed med or­de­ne:

» Det er kor­rekt, at vi ik­ke læn­ge­re er kæ­re­ster, men vi er sta­dig go­de ven­ner. «

Ret­ten i Los An­ge­les

Selv­om in­gen af de to in­vol­ve­re­de par­ter øn­sker at ud­ta­le sig nu, så må det væ­re et fak­tum, at dét ud­sagn ik­ke læn­ge­re står ved magt.

Ja­nus Fri­is har i hvert fald ind­bragt sa­gen om br­ud­det ved ret­ten i Los An­ge­les. I rets­do­ku­men­ter­ne står der, at Ja­nus Fri­is øn­sker en ræk­ke ga­ver og pen­ge tilbage, som han har gi­vet til Au­ra Dio­ne med æg­te­skabsløft et i tan­ke. I do­ku­men­tet står der, at hun har kræn­ket det løft e, som de gav til hin­an­den, ved at væ­re ham ut­ro fl ere gan­ge med fl ere for­skel­li­ge mænd. Des­u­den står der, at hun har set en an­den mand, som hun har be­trag­tet som sin kæ­re­ste, i det me­ste af 2014. For­di løft et om æg­te­skab al­drig blev ind­fri­et, for­lan­ges alt, hvad der blev gi­vet med dét for øje tilbage. Det dre­jer sig me­re spe­ci­fi kt om en vi­el­ses­ring, der i do­ku­men­tet be­skri­ves som væ­ren­de af plat­in, et af de dy­re­ste smyk­ke­me­tal­ler, med en fl ere di­a­man­ter – en rund bril­li­ants­le­bet di­a­mant på 1,76 ka­rat, en blå og pink di­a­mant på 1,75 ka­rat samt to pæ­re­for­me­de syd­afri­kan­ske di­a­man­ter, beg­ge på 0,91 ka­rat. Rin­gen har en vær­di af 3.140.000 dan­ske kro­ner og for­lan­ges re­tur sam­men med an­dre ga­ver og kon­tan­ter, der be­lø­ber sig til 6,65 mil­li­o­ner kro­ner. I alt er der alt­så ta­le om vær­di­er til knap 10 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Lej­lig­hed i København

Der­u­d­over for­lan­ger Ja­nus Fri­is at få ret­tig­he­den til en lej­lig­hed på Sankt An­næ Plads i København, som han hæv­der er hans, selv­om det er Au­ra Dio­ne, der står re­gi­stre­ret som ejer. Au­ra Dio­ne har iføl­ge rets­do­ku­men­tet, som er til­sendt BT af Ja­nus Fri­is’ pr- mand, næg­tet at afl eve­re lej­lig­he­den, ga­ver­ne og rin­gen tilbage.

Den pa­ra­graf, som Ja­nus Fri­is be­nyt­ter sig af, er ‘ Ca­li­for­nia Ci­vil Co­de Section 1590’. I pa­ra­graff en står der blandt an­det, at hvis det plan­lag­te æg­te­skab afb ry­des eft er fæl­les af­ta­le, da kan den part, der har gi­vet ga­ver­ne, for­lan­ge dem el­ler de­le af ga­ver­ne re­tur.

Ad­vo­kat Mo­ni­ca Kro­mann fra Kro­mann ad­vo­kat­fi rma for­tæl­ler, at det ik­ke er nor­malt i Dan­mark, at man for­sø­ger at få si­ne ga­ver tilbage.

» Det er me­get sjæl­dent, man ser det i Dan­mark. Jeg har ik­ke gen­nem­gå­et al rets­prak­sis, men det er ik­ke sæd­van­ligt, at man sø­ger at få ting som f. eks. en ring igen. Det er kun i de mest kon­fl ikt­fyld­te sa­ger, at man ser en part vil ha­ve de me­re per­son­li­ge ting tilbage. «

Nu fo­re­går rets­sa­gen ik­ke i Dan­mark, men i Los An­ge­les, Ca­li­for­ni­en. Mo­ni­ca Kro­mann for­tæl­ler, at eft er­som Ja­nus Fri­is og Au­ra Dio­ne ik­ke er gift , men kun for­lo­vet, så vil­le man ik­ke kun­ne for­lan­ge no­get tilbage her­hjem­me.

» Du kan ik­ke gø­re krav gæl­den­de ba­re som føl­ge af en for­lovel­se i Dan­mark, for så er du er jo så­dan set ba­re ugift e sam­le­ven­de, « si­ger Mo­ni­ca Kro­mann og til­fø­jer at der hel­ler ik­ke gæl­der sær­li­ge reg­ler, selv­om den ene part skul­le ha­ve væ­ret ut­ro:

» Man læg­ger ik­ke vægt på ut­ro­skab. Det gjor­de man i vis­se til­fæl­de før­hen, men det gør man ik­ke læn­ge­re i dag. «

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.