VIL HA­VE HÆVN

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015 Ful­de navn: Ma­ria Lou­i­se Jo­en­sen. Au­ra Dio­ne er hen­des kunst­ner­navn. Født 21. ja­nu­ar 1985 i København. Hun er 30 år. Au­ra Dio­ne er op­vok­set i en ’ hip­pie­fa­mi­lie’ med en far, som er dansk/ spansk, og en mor, der er fæ­rørsk/ fransk. Hen­des for­æl­dre sej­le­de rundt med hen­de på ver­dens­ha­ve­ne, til hun var syv år, hvor­ef­ter hun fik fast bopæl på Born­holm. Her flyt­te­de hun fra i mid­ten af 1. g, og tu­ren gik til Au­stra­li­en, hvor hun søg­te in­spira­tion til si­ne san­ge. Mest kend­te san­ge: ’ I will love you mon­day’ ( 2008), og ’ Geroni­mo’ ( 2011), der blev kå­ret til ’ Årets dan­ske hit’. Au­ra modt­og beg­ge år pri­sen ’ Årets kvin­de­li­ge dan­ske kunst­ner’.

Født 26. ju­ni 1976 i København. 39 år.

Op­vækst: Ja­nus Fri­is’ for­æl­dre blev skilt, da han kun var et par år gam­mel. Sam­men med mo­de­ren flyt­te­de Ja­nus Fri­is rundt, og gik på fle­re for­skel­li­ge sko­ler. Ud­dan­nel­se: Ja­nus Fri­is tog fol­ke­sko­lens af­gangsek­sa­men, og han har si­den ik­ke gen­nem­ført no­gen ud­dan­nel­se. Kar­ri­e­re: Dansk iværk­sæt­ter, der er bedst kendt for at væ­re medstif­ter af fi­de­ling­s­tje­ne­sten Ka­ZaA og te­le­fo­nap­pli­ka­tio­nen Sky­pe – sidst­nævn­te har gjort ham til mil­li­ar­dær. Sky­pe: Ja­nus Fri­is solg­te sam­men med sin sven­ske for­ret­nings­part­ner Nik­las Zenn­ström Sky­pe til eBay for 18 mil­li­ar­der i 2005, med mu­lig­he­den for en ind­tje­ning på helt op til 25 mil­li­ar­der af­hæn­gigt af Sky­pes vækst. Seks år se­ne­re blev Sky­pe solgt vi­de­re til Mi­cro­soft, hvil­ket ind­brag­te Ja­nus Fri­is et be­løb på ca. tre mil­li­ar­der kro­ner. Ja­nus Fri­is, der gik ud af 10. klas­se og ik­ke si­den har ta­get en ud­dan­nel­se, blev man­ge­mil­li­ar­dær, da han solg­te Sky­pe til ame­ri­kan­ske eBay. Fo­to: Li­ne Ho Yo­ung Kjær

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.