Vi­a­gra til kvin­der gør hen­de sten­rig Cin­dy Whi­te­he­ad har få­et god­kendt pil­le, der øger kvin­ders se­xlyst

BT - - NYHEDER - Bi­bi Chri­sten­sen bi­bi@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: AP

STÆR­KE DRIF­TER

Sig ik­ke ’ Vi­a­gra til kvin­der’ til Cin­dy Whi­te­he­ad. Hun bry­der sig ik­ke om ud­tryk­ket.

Whi­te­he­ad har brugt fi­re år af sit liv på at få USAs læ­ge­mid­delsty­rel­se FDA til at god­ken­de det læ­ge­mid­del, som hen­des lil­le me­di­ci­nal­fir­ma ek­si­ste­rer for: Et mid­del til at hjæl­pe kvin­der, som har mi­stet ly­sten til sex.

To gan­ge tid­li­ge­re har FDA af­vist den lil­le ly­se­rø­de pil­le, der nu går un­der nav­net Ad­dyi.

Men når kam­pen for at få mid­let god­kendt er ble­vet be­skre­vet som David mod Go­li­at, så er der me­re end én år­sag til det.

Med ba­re 34 per­so­ner på løn­nings­li­sten har Sprout Phar­ma­ceu­ti­cals ik­ke haft en me­di­ci­nal­gi­gants skyts at væb­ne sig med. Ik­ke at det nød­ven­dig­vis hjæl­per. Fak­tisk hav­de den langt stør­re Bo­e­hrin­ger In­gel­heim- kon­cern, der op­rin­de­ligt ud­vik­le­de mid­let, helt op­gi­vet, ef­ter at FDA før­ste gang sag­de nej i 2010.

Ind i bil­le­det kom så æg­te­par­ret Cin­dy og Ro­bert Whi­te­he­ad, som den­gang drev et fir­ma for te­stoste­ron­pro­duk­ter til mænds se­xu­al­drift. Det drop­pe­de de og satsede alt. Og når det nu er lyk­ke­des dem, trods end­nu et af­slag fra FDA i 2013, så til­skri­ves det især Cin­dy Whi­te­he­ads ev­ne til at galva­ni­se­re en lob­bykampag­ne helt op i USAs Kon­gres, som en ræk­ke kvin­de- or­ga­ni­sa­tio­ner og­så ka­ste­de sig ind i.

Fe­mi­nis­me el­ler pro­fit?

Kampag­nen har først og frem­mest kørt på det på­fal­den­de i, at der fand­tes over 20 po­tens­mid­ler til mænd men in­tet til kvin­der. Man an­kla­ge­de gan­ske en­kelt FDA for at ha­ve en køns­skæv­hed og af­vi­se Ad­dyi på grund af en ri­si­ko for bi­virk­nin­ger, som an­dre mid­ler til mænd har i sam­me el­ler må­ske stør­re grad.

Nog­le kal­der det en sejr for fe­mi­nis­men, an­dre en op­vis­ning i ag­gres­siv mar­keds­fø­ring – en kid­nap­ning af en fe­mi­ni­stisk dags­or­den i pro­fitø­je­med. Blot 36 ti­mer ef­ter god­ken­del­sen solg­te Cin­dy og Ro­bert Whi­te­he­ad de­res fir­ma for en rund mil­li­ard dol­lar. Whi­te­he­ad – der på da­gen for god­ken­del­sen lod sig fo­to­gra­fe­re i ly­se­rød kjo­le, neg­lel­ak og læ­be­stift og med et par ly­se­rø­de bok­se­hand- sker på sin com­pu­ter­skærm – æn­ser ik­ke kri­tik­ken. Og for­tæl­ler, hvad der holdt hen­de gå­en­de, når og­så hun var tæt på at gi­ve op:

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

» I mi­ne mør­ke­ste stun­der kig­ge­de jeg ba­re på min ind­bak­ke og strøm­men af bre­ve fra kvin­der, som for­tal­te mig, at det her var me­get vig­tigt. «

Cin­dy Whi­te­he­ad har brugt fi­re år af sit liv på at få god­kendt sin Ad­dyi- pil­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.