Ud­sens store sorg

Ny bi­o­gra­fi for­tæl­ler råt for usødet om he­le Dan­marks Em­ma i Rot­te­hul­let

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

NY BOG

Sig nav­net Bo­dil Ud­sen – og fle­re ge­ne­ra­tio­ner af dan­ske­re tæn­ker på Em­ma i Rot­te­hul­let. Op gen­nem 1970er­ne var Ud­sen med til at sæt­te sit mar­kan­te af­tryk på Dan­marks før­ste sit- com ’ Hu­set på Chri­sti­ans­havn’.

Sam­ti­dig hav­de den fol­kekæ­re Ud­sen frem til sin død i 2008 en lang kar­ri­e­re som se­ri­øs sku­e­spil­ler med rol­ler i styk­ker som ’ Ger­tr­u­de Stein’, ’ Mut­ter Cou­ra­ge’, ’ Stor­hertu­gin­dens af­sked’ og ’ Me­dea’.

Som det frem­går af den nye dan­ske bi­o­gra­fi ’ Bo­dil Ud­sen - man kan jo ik­ke gå rundt og væ­re en suk­ker­ka­ge he­le li­vet’, hav­de og­så men­ne­sket Bo­dil Ud­sen to si­der i sig. Det lat­ter­mil­de, gi­ven­de og fav­nen­de som bo­de­ga­e­je­ren i ’ Hu­set på Chri­sti­ans­havn’ - og en mørk si­de, fyldt med tvivl, angst og en stor vre­de. Me­get of­te, når hun skul­le på sce­nen i en af si­ne man­ge glans­rol­ler, måt­te hun helt ned i bun­den af sjæle­kam­me­ret, rot­te­hul­let, at gra­ve, før hun kun­ne stå på sce­nen.

Den kon­tan­te Ud­sen over­faldt sin svi­ge­r­in­de, da hun kom til det at gå for tæt på det, der se­ne­re skul­le bli­ve Ud- sens store sorg i li­vet: at hun ik­ke kun­ne få børn.

Over­faldt sin svi­ge­r­in­de

» Så sag­de min svi­ge­r­in­de de be­røm­te ord: ’ Vi, som ik­ke er ste­ri­le, vi ved helt an­der­le­des, hvor­dan det er.’ Det blev jeg så tos­set over, at jeg fløj i et ti­ger­spring hen over bor­det og for li­ge i kreb­s­en på hen­de og slog og tæ­ske­de hen­de. Jeg gav hen­de sim­pelt­hen bank. Der måt­te tre mand til at få mig væk - el­lers hav­de jeg ban­ket hen­de ihjel, tror jeg, « er Bo­dil Ud­sen ci­te­ret for at si­ge.

Sku­e­spil­le­ren An­ne Ma­rie Hel­ger var en af de man­ge, der kom tæt på Ud­sen. Hun tal­te blandt an­det med hen­de om barn­løs­he­den. Hel­ger mær­ke­de som helt ung sku­e­spil­ler Ud­sens kon­tan­te - ond­skabs­ful­de og ja­loux - si­de. Da hun gjor­de, hvad hun kun­ne for at jor­de Hel­ger. Men hun lær­te hur­tigt at leve med Bo­dil Ud­sens hu­mør­sving­nin­ger, for på den an­den si­de mød­te hun et sjæl­dent stort over­skud.

» Selv­føl­ge­lig tog det hen­de lang tid at er­ken­de, at det ( børn, red.) ik­ke blev hen­de forundt, men så be­slut­te­de hun sig for at ta­ge al­le de børn til sig, der kom på hen­des vej. Og der kom jo rig­tig man­ge, og hun blev alt­så en ga­ve for de men­ne­sker, « si­ger Hel­ger i den nye bog ’ Bo­dil Ud­sen’.

El­ske­de sel­skab

» Igen­nem sit liv mød­te Bo­dil men­ne­sker, som hun adop­te­re­de som si­ne eg­ne børn - og det tit og of­te i si­tu­a­tio­ner, hvor man var ude i store pro­ble­mer. Så sag­de hun: ’ Ik­ke så me­get pjat. Nu kom­mer du her og bor. Hun el­ske­de at ha­ve sel­skab, og hvis no­gen hav­de brug for hjælp, så hjalp hun - Chri­sti­an Ha­ve, som hun tog sig af og rå­d­gav, og Kir­sten Ne­fer, som i dag har en gen­brugs­bu­tik på Godt-

I

Ud­sen

var gift tre gan­ge. Først med Kaj Ma­ri­us Bruun, se­ne­re 10 år med Ole Hol­ger Krøy­er og sidst med Jens Ther­kild­sen, der dø­de i 1999. Hun var Kom­man­dør af Dan­ne­brog­or­de­nen.

Ud­sen dø­de den 26. fe­bru­ar 2008.

Ud­sen med­vir­ke­de i et hav af film og tv- se­ri­er. Hun er kendt for si­ne man­ge rol­ler i te­a­ter og revy. Hen­des stør­ste te­a­ter­præ­sta­tion si­ges at væ­re mo­no­lo­gen ’ Ger­tr­u­de Stein’, op­ført på Aal­borg Te­a­ter i 1981 og se­ne­re på Bet­ty Nan­sen Te­a­tret. Her spil­le­de hun en jø­diska­me­ri­kansk for­fat­ter i Pa­ris, der kæm­pe­de imod al­le odds.

Bo­dil

Bo­dil

håbs­vej på Fre­de­riks­berg (...) Da hun var helt ude at sej­le, kom hun ud at bo hos Bo­dil, « si­ger sku­e­spil­ler m. m. Li­ne Kro­mann i ’ Bo­dil Ud­sen’.

’ Adop­te­ret’ af Ud­sen

Blandt dem, der nå­e­de at bli­ve ’ adop­te­ret’ af Bo­dil Ud­sen, var bl. a. te­a­ter­man­den Da­ni­el Bo­hr, æg­te­man­den Jens Ther­kild­sens børn og bør­ne­børn, te­a­ter­di­rek­tø­ren Hen­rik Hart­mann, pr- man­den Chri­sti­an Ha­ve og Li­ne Kro­mann.

’ Bo­dil Ud­sen - man kan jo ik­ke gå rundt og væ­re en suk­ker­ka­ge he­le li­vet’ er skre­vet af Bir­git­te El­le­mann Höegh. Den ud­kom­mer 10. sept. på Gyl­den­dal.

Bo­dil Ud­sen, som tre- fi­re ge­ne­ra­tio­ner hu­sker hen­de - som Em­ma i Rot­te­hul­let. Fo­to: Rolf Ko­now/ Scan­pix den 12. ja­nu­ar 1925. som kun 19- årig op­ta­get på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ters Elevsko­le.

slut­nin­gen af 1940er­ne med­vir­ke­de hun i Stu­den­ter­revy­en. I 1950 kom hun til ABC Te­a­tret, hvor hun fik en del revyrol­ler. Si­den gik det slag i slag, og hun modt­og bl. a. en Ro­bert for ho­ved­rol­len i ’ Min Far­mors Hus’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.