Kul­tur DANSK ’ GRACEL

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

SKÆN­DE­RI

Det har væ­ret på vej i et par år. Og nu er da­to­en fast­sat. Den 13. og 14. ja­nu­ar 2016 af­gø­res det i Sø- og Han­dels­ret­ten, om Gra­celand Randers skal bø­de 1,5 mio. kr. i bod for at ha­ve kræn­ket va­re­mær­ket Gra­celand.

For små fem år si­den kom det frem, at tre sel­ska­ber, her­un­der ho­ved­sel­ska­bet El­vis Pres­ley En­ter­pri­ses ( EPE), øn­ske­de at stop­pe bru­gen af nav­net ’ Gra­celand Randers’.

I før­ste om­gang har sa­gen kørt i Pa­tent- og Va­re­mær­ke­sty­rel­sen i Dan­mark. Men nu har El­vis- sel­ska­bet alt­så be­slut­tet at træk­ke man­den bag Gra­celand Randers, Hen­rik Knud­sen, i ret­ten.

’ Skri­ger til him­len’

EPE er ho­ved­sel­ska­bet, der re­præ­sen­te­rer ar­vin­ger­ne ef­ter El­vis Pres­ley, der dø­de for 38 år si­den.

Gra­celand Randers- sa­gen kan min­de om an­dre ’ David mod Go­li­at’- sa­ger som Mac Al­lan- sa­gen og sa­gen om Jen­sens Fi­ske­re­stau­rant, der sid­ste år blev truk­ket i ret­ten af Jen­sens Bøf­hus. I først­nævn­te sag vandt en pøl­se­mand fra Sil­ke­borg i 1996 en sag, der var an­lagt af McDo­nald’s.

» Det skal ik­ke ly­de som klynk, for jeg har ver­dens bed­ste job. Men jeg sy­nes, den sag er så van­vit­tig, at det skri­ger til him­len, « si­ger Hen­rik Knud­sen til BT.

» Det un­drer mig vir­ke­lig me­get, at EPE ik­ke be­nyt­te­de sig af ind­si­gel­ses­fri­sten, da jeg i sin tid søg­te om ret­ten til at bru­ge nav­net ’ Gra­celand’ i Pa­tent- og Va­re­mær­ke­sty­rel­sen. Som man skal gø­re. EPE har ad­vo­ka­ter overalt, og­så her i lan­det, hvis job det er at føl­ge med i den slags. «

Pas­sion og for­ret­ning

Den ran­d­ru­si­an­ske El­vi­si­værk­sæt­ter er skuf­fet. Især pi­ner det ham, at der qua sags­an­læg­get fra den mæg­ti­ge El­vis- or­ga­ni­sa­tion sæt­tes spørgs­måls­tegn ved hans mo­ti­ver bag etab­le­rin­gen af Gra­celand Randers.

Si­den åb­nin­gen i 2011 har Gra­celand Randers ud­vik­let sig til en af lan­dets 50 stør­ste turi­stat­trak­tio­ner. Knud­sens hyl­dest- mu­se­um er kendt blandt El­vis- fans ver­den over.

» Selv­føl­ge­lig er Gra­celand Randers en for­ret­ning. Men alt, hvad jeg gør, er dre­vet af ren pas­sion. Jeg tør godt si­ge, at jeg har gjort me­get for bran­det El­vis Pres­ley, ik­ke ba­re i kraft af Gra­celand Randers, men og­så rej­ser­ne til USA og de man­ge kon­cer­ter, « si­ger Hen­rik Knud­sen og til- fø­jer, at ret­tig­heds­ha­ver­ne tje­ner godt på den of­fi­ci­el­le El­vis- mer­chan­di­se, der sæl­ges i Gra­celand Randers.

» Jeg har jo be­søgt Gra­celand i Memp­his i år­ti­er. I de 25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.