LAND’ I RET­TEN

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

3. Za­ra Lars­son

Lush Li­fe

AN­KLA­GE

Gra­celand Randers- sa­gen fø­res for de tre sagsø­ge­re i Dan­mark af ad­vo­kat Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen fra fi rma­et Bech Bruun.

» Vi har fra be­gyn­del­sen, da sa­gen blev rejst, fo­re­slå­et Gra­celand Randers at fi nde et nyt navn. I øv­rigt hand­ler en lil­le del af sa­gen om salg af fal­ske El­vis- pro­duk­ter i Gra­celand Randers. Jeg sy­nes, at vi har strakt os ret vidt med for­skel­li­ge for­slag til løs­nin­ger. Vi har få­et med­hold i Pa­tent - og Va­re­mær­ke­sty­rel­sen. Den af­gø­rel­se er så an­ket af Hen­rik Knud­sen, og vi har så be­slut­tet at gå i ret­ten, « si­ger Claus Bar­rett Chri­sti­an­sen.

Ar­ro­gant op­træ­den

Knud­sen me­ner, at han har gjort en stor ind­sats for bran­det El­vis?

» Med al respekt for det ar­bej­de, Hen­rik Knud­sen gør, er det­te en sag, der hand­ler om bran­det Gra­celand. Hvis man åb­ne­de for en pri­vat per­son at bru­ge Gra­celand­nav­net, er det jo kun fan­ta­si­en, der sæt­ter græn­ser for, hvad det næ­ste kun­ne bli­ve - pøl­se­vog­ne, gril­l­ba­rer el­ler tank­sta­tio­ner. Vi sy­nes, at Gra­celand Randers har op­t­rå­dt ret ar­ro­gant i den­ne sag ved at af­vi­se al­le løs­nings­for­slag. Man skal hu­ske, at det trods alt ba­re er et hus i et vej­kryds med en McDo­nald’s. Det var må­ske ik­ke li­ge det, Gra­celand hav­de fo­re­stil­let sig, « si­ger Bar­ret Chri­sti­an­sen.

Iføl­ge Hen­rik Knud­sens ad­vo­kat Ni­ck Langs­chwa­ger dre­jer sa­gen om fal­ske va­rer sig om få pro­duk­ter:

» Vi ta­ler om pro­duk­ter til en vær­di af 1050 kr. pr. stk. Det­te skal ses i sam­men­hæng med de 4- 6.000 pro­duk­t­num­re, som ind­går i Gra­celands sor­ti­ment. Pro­ble­met er, at det er me­get svært at au­ten­ti­ci­fe­re/ ve­ri­fi - ce­re, om ek­sem­pel­vis et fri­mær­ke er ori­gi­nalt el­ler ej. I øv­rigt har mod­par­ten end­nu ik­ke kun­net be­vi­se, at pro­duk­ter­ne var fal­ske, « si­ger Gra­celand Randers’ ad­vo­kat Ni­ck Langs­chwa­ger. Han un­der­stre­ger, at han ik­ke kan gen­ken­de, at El­vis Pres­ley En­ter­pri­ses skul­le ha­ve strakt sig langt.

Gra­celand Randers er et event­hus som en hyl­dest til El­vis Pres­ley, med mu­se­um, El­vis- shop, di­ner, bal­l­room, bi­o­graf m. m. m. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning

Bagger

El­vis Pres­leys ar­vin­ger me­ner, at det skal ko­ste 1,5 mio. kr. for Gra­celand Randers at bru­ge nav­net Gra­celand. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.