Re­bel og bad boy

Char­lie She­en er gå­et fra at væ­re et ungt håb som sku­e­spil­ler til at væ­re Hol­lywoods skø­re ga­de­d­reng

BT - - NAVNE - Ja­cob Wendt jwj@ ber­ling­s­ke. dk

50 ÅR I MOR­GEN

Det er tem­me­lig ui­gen­nem­sku­e­ligt, hvad der hol­der Char­lie She­en på be­ne­ne. Ryg­ter­ne om man­ge om­gan­ges af­væn­ning for di­ver­se sub­stan­ser, es­ka­pa­der med stri­be­vis af prosti­tu­e­re­de, rets­sa­ger med eks­hu­stru­er og me­get an­det er højlyd­te, og sku­e­spil­ler­kar­ri­e­ren er re­du­ce­ret til tv- op­træ­de­ner og en en­kelt spoof ( pa­ro­di­er og sa­ti­re, red.) i bi­o­gra­fer­ne i ny og næ.

Char­lie She­en er fa­mi­li­ens sor­te får, og hans far Martin She­en og broderen Emi­lio Este­vez afh ol­der sig fra at kom­men­te­re Char­lies gø­ren og la­den. De få gan­ge, de har kom­men­te­ret Char­lie de se­ne­re år, har de er­klæ­ret sig ’ mag­tes­lø­se’.

Char­lie She­en får re­bel og bad boy Ja­ck Ni­chol­son til at lig­ne en vand­kæm­met sko­led­reng, men et fo­kus på li­vet i over­ha­lings­ba­nen i ste­det for fi lm­rol­ler­ne gør og­så She­ens cv til for­stem­men­de læs­ning på trods af ret heft ig ak­ti­vi­tet.

Det be­gynd­te el­lers me­get godt med små sta­ti­strol­ler som barn i bå­de ’ Bad­lands’ og ’ Dom­me­dag nu’, hvor fa­de­ren spil­le­de med. Før­ste gang, Char­lie She­en stak ud som vok­sen­sku­e­spil­ler, var i Oli­ver Sto­nes ’ Pla­toon’ ( 1986), og kort eft er fi k han ho­ved­rol­len i sam­me in­struk­tørs ’ Wall Stre­et’ i 1987.

Over­ha­let af Cru­i­se

Si­den var der en over­gang ryg­ter frem­me om, at Char­lie She­en skul­le spil­le ho­ved­rol­len i ’ Født den 4. juli’ fra 1989, men en me­re de­di­ke­ret og bed­re sku­e­spil­ler som Tom Cru­i­se kom i vej­en. Char­lie She­en hav­de nem­lig ik­ke helt det store dra­ma­ti­ske ta­lent, og si­den dre­je­de kar­ri­e­ren – på nær en en­kelt actionfi lm med Cl­int Eastwood med tit­len ’ Koldt bly og var­me øre­tæ­ver’ – da og­så i ret­ning af ko­me­di­er. Char­lie She­en var med i spoof- fi lmen ’ Hot Shots!’ og dens fort­sæt­tel­se. Si­den

har han og­så væ­ret med i ’ Død­brin­gen­de må­ben’ og fl ere ’ Scary Movie’- fi lm.

Det be­gynd­te at bli­ve me­re in­ter­es­sant, da She­en fandt ud af at spil­le en pa­ro­di på sit eget ima­ge som skør­tejæ­ger i tv- se­ri­en ’ Two and a Half Men’. Den hur­ti­ge replik og det sel­viro­ni­ske glimt i øjet fun­ge­re­de godt over for Jon Cry­ers tør­re funk­tio­nær­ty­pe.

Se­ri­en kør­te med Char­lie She­en i ot­te sæ­so­ner fra 2003 til 2011, og She­en blev eft er­hån­den Hol­lywoods bedst be­tal­te sku­e­spil­ler i en tv- se­rie.

På af­væn­ning

Det gik godt, li­ge ind­til Char­lie She­en eft er en pe­ri­o­de på af­væn­ning svi­ne­de se­ri­ens ska­ber Chuck Lor­re til off ent­ligt og der­eft er blev fy­ret. I pe­ri­o­den eft er ud­send­te Char­lie She­en en se­rie apar­te vi­deoklip på YouTube, som man næ­sten skal se for at tro på ind­hol­det.

Her er ty­de­lig­vis en mand på kan­ten af det nor­ma­le. En­ten på stoff er el­ler skizof­ren. She­en er­klæ­re­de sig med kryp­ti­ske for­kla­rin­ger som lidt af et over­men­ne­ske. Kort eft er var han på en ube­hjælp­som li­ve- tur­né, og si­den er der fal­det me­re ro på.

Den ene­ste re­kord, han har sat de se­ne­re år, var, da han som den hur­tig­ste i ver­den no­gen­sin­de gik fra nul til én mil­li­on føl­ge­re på Twit­ter, hvor han er mest kendt for at svi­ne sin eks­ko­ne De­ni­se Ri­chards til.

Vi er man­ge, der vil­le øn­ske, at Char­lie She­en i ste­det for kon­cen­tre­re­de sig om at spil­le sku­e­spil.

Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler run­der et skar­pt hjør­ne i mor­gen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.