Fla­be­de Fox

BT - - TV - KO­ME­DIE

Brant­ley kom­mer ind med fi re­to­get fra Kansas og op­sø­ger sin on­kel, der le­der et kæm­pe for­ret­nings­im­pe­ri­um. På grund af fa­mi­li­e­re­la­tio­ner­ne bli­ver onk­len over­talt til at gi­ve ham et job i po­strum­met, men Brant­ley me­ner, han er bed­re værd. Han får sne­get sig ind i et tomt kon­tor, som han be­sæt­ter. Med over­be­vis­ning for­tæl­ler han, at han er ny, og han har brug for en se­kre­tær. Så­dan går uger­ne for Brant­ley: Han sprin­ter mel­lem po­strum­met og ” sit” kon­tor. Sam­ti­dig bli­ver han me­get in­timt in­vol­ve­ret med Christy , som til­fæl­dig­vis og­så Brant­leys on­kel har en aff ære med. En dag bli­ver he­le hans ko­me­die op­da­get, og så skal han stå til an­svar. I ho­ved­rol­len som den fræk­ke Brant­ley ses Mi­cha­el J. Fox , der fi k sit store gen­nem­brud på det hvi­de lær­red i ” Tilbage til frem­ti­den”- fi lme­ne. Des­u­den er han kendt fra de po- pu­læ­re ko­me­di­e­se­ri­er ” Blom­ster­børns børn” og ” Spin Ci­ty ”. Fox blev di­ag­no­sti­se­ret med Par­kin­sons syg­dom i 1991, men af­slø­re­de det

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: først i 1998, hvor­eft er han måt­te trap­pe ned som sku­e­spil­ler. ( TV3+)

Det er en ung og char­me­ren­de Mi­cha­el J. Fox, du kan op­le­ve i ko­me­di­en ” For­ført til suc­ces”, der er fra 1987.

Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.