SKØN­NE SPILD­TE

Så­dan skif­te­de David de Gea IK­KE til Re­al Madrid

BT - - SPORT - HELT TIL GRIN Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

David de Gea fra Man­che­ster Uni­ted til Re­al Madrid. Det har væ­ret den op­lag­te han­del he­le som­me­ren. Og så blev den al­drig til no­get.

He­le sagaen om­kring David de Gea be­gynd­te for al­vor i maj i Man­che­ster Uni­teds næst­sid­ste kamp i Pre­mi­er League mod Ar­se­nal. Her måt­te den 24- åri­ge span­ske må­l­mand ud­gå med en fi­ber­ska­de.

Ef­ter kam­pen ud­tal­te Man­che­ster Uni­teds ma­na­ger, Lou­is van Gaal, at det­te kun­ne bli­ve David de Geas sid­ste kamp no­gen­sin­de for klub­ben.

» Jeg tror ik­ke, jeg kan over­ta­le ham til at bli­ve. Han ken­der klub­ben ud og ind, og han ved al­le­re­de, hvil­ke for­de­le, der er ved at bli­ve i klub­ben, « sag­de hol­læn­de­ren ef­ter kam­pen.

Al­le­re­de på det­te tids­punkt var der ryg­ter om, at Re­al Madrid vil­le kø­be ham.

Og han vil­le og­så ger­ne selv tilbage til Madrid. I 2011 hav­de han for­ladt At­léti­co Madrid. Men han sav­ne­de by­en og lan­det og de fle­re solskin­sti­mer. Og at Re­al Madrid var klar med man­ge mil­li­o­ner, trak hel­ler ik­ke li­ge­frem fra i reg­ne­styk­ket.

De span­ske me­di­er pres­se­de på. Men Man­che­ster Uni­ted var hel­ler ik­ke in­ter­es­se­ret i at la­de guld­fug­len gå for in­gen­ting.

De en­gel­ske re­kord­me­stre lod i juli for­stå, at hvis Re­al Madrid vil­le ha­ve David de Gea, skul­le de be­ta­le mindst 340 mil­li­o­ner kro­ner i over­gangs­sum. Det vil­le gø­re ham til den dy­re­ste må­l­mand, der no­gen­sin­de var ble­vet hand­let. Og så vil­le Man­che­ster Uni­ted iøvrigt ha­ve mid­ter­for­sva­re­ren Ser­gio Ra­mos oven i.

Det krav vil­le Re­al Madrid ik­ke væ­re med til. Kra­vet sat­te skif­tet til Re­al Madrid i ro, og David de Gea spil­le­de med i Man­che­ster Uni­teds træ­nings­kam­pe op til sæ­so­nen. Bl. a. stod han på mål i kam­pe­ne mod FC Bar­ce­lo­na ( 3- 1) og Pa­ris Saint- Ger­main ( 0- 2).

Men den span­ske ke­e­per be­gik en fejl mod de fran­ske me­stre. Og for­hol­det mel­lem ham og Lou­is van Gaal var på grund af det langstrak­te salgs­for­løb ik­ke læn­ge­re det bed­ste.

» Vi har en si­tu­a­tion for David de Gea, der ik­ke er sær­lig god for ham. Men hel­ler ik­ke for os. Og må­ske vil han ger­ne væk. Må­ske er det bedst, at han ta­ger af­sted, « sag­de Lou­is van Gaal.

Man­che­ster Uni­ted køb­te der­ef­ter den ar­gen­tin­ske må­l­mand Ser­gio Ro­mero. Og da Pre­mi­er League- sæ­so­nen skul­le i gang med en hjem­me­kamp mod Tot­ten­ham Hots­pur ( 1- 0), var det uden den util­fred­se David de Gea på hol­det.

Hver­ken klub­ben el­ler de Gea selv vid­ste på det­te tids­punkt, om han var købt el­ler solgt - el­ler om han skul­le bli­ve på Old Traf­ford.

Frem og tilbage

Og først mandag - da­gen før trans­fer­vin­du­et luk­ke­de - kom der skred i sa­ger­ne.

Iføl­ge Man­che­ster Uni­ted var det Re­al Madrid, der vil­le ha­ve hand­len. Og Man­che­ster Uni­ted gik med til det, hvis den span­ske kon­ge­klub var vil­lig til at sen­de de­res costa­ri­can­ske må­l­mand, Key­l­or Na­vas, den an­den vej.

Det he­le blev gjort be­svær­ligt af, at at det span­ske trans­fer­vin­due luk­ke­de al­le­re­de mid­nat - nat­ten til i går. Det en­gel­ske luk­ke­de der­i­mod først i går kl. 19.00

Men mandag kl. 13.39 ( spansk tid) var klub­ber­ne eni­ge om hand­len. Dog hav­de Man­che­ster Uni­ted nog­le ind­ven­din­ger, som de skrev til Re­al Madrid om kl. 21.43. De nye krav ac­cep­te­re­de Re­al Madrid med det sam­me.

Klok­ken 23.32 send­te Re­al Madrid den fær­di­ge kon­trakt på David de Gea til Man­che­ster Uni­ted og ven­te­de så på, at den en­gel­ske klub skul­le sen­de den tilbage i un­der­skre­vet stand.

Hvad der der­ef­ter ske­te, står lidt hen i det uvis­se.

Iføl­ge Re­al Madrid send­te Man­che­ster Uni­ted først den un­der­skrev­ne kon­trakt re­tur kl. 00.00. Re­al Madrid modt­og do­ku­men­ter­ne kl. 00.02 og for­søg­te at log­ge på det så­kald­te Trans­fer Ma­na­ge­ment Sy­stem ( TMS) - kun for at er­fa­re, at sy­ste­met var luk­ket ned.

Men Man­che­ster Uni­ted si­ger på de­res si­de, at de først modt­og do­ku­men­ter­ne kl. 23.40 - alt­så 20 mi­nut­ter før de­ad­li­ne. Eng­læn­der­ne send­te pa­pi­rer­ne re­tur i un­der­skre­vet stand, så hur­tigt de kun­ne, og det er an­er­kendt af det en­gel­ske fod­bold­for­bund ( FA), at Man­che­ster Uni­ted gjor­de det i ti­de.

Når det ik­ke var mu­ligt for Re­al Madrid at down­lo­a­de do­ku­men­ter­ne, var det - iføl­ge Man­che­ster Uni­ted - på grund af it- pro­ble­mer hos den span­ske klub.

Kl. 00.26 be­slut­te­de Re­al Madrid al­li­ge­vel at sen­de pa­pi­rer­ne til den span­ske liga, selv­om klub­ben godt vid­ste, de­ad­li­ne var over­skre­det. Men da var det for sent.

Og den over­ord­ne­de konklusion er, at de to klub­ber kom for sent i gang. De hav­de haft over tre må­ne­der til at la­ve hand­len, men det gik galt, for­di de først gik i gang på al­ler­sid­ste dag.

Og David de Gea og Key­l­or Na­vas? De bli­ver, hvor de er.

I det mind­ste til ja­nu­ar, hvor vin­du­et åb­ner igen.

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.