Ha ns en s st ’’ or e ru ts je tu r

Mi­cha­el Hansen har op­le­vet en lang tur nedad, si­den han kom til Vestsjæl­land. Nedryk­ning blev afl øst af sid­ste­plads i 1. di­vi­sion, og i går blev han så fy­ret

BT - - SPORT - EXIT Mi­cha­el Hansen

Laurits Bak Lyck

la­ly@ sporten. dk Mi­cha­el Hansen var fat­tet, eft er at han i går var ble­vet fy­ret som ch­eft ræ­ner for FC Vestsjæl­land. Men de se­ne­ste må­ne­der har væ­ret hår­de, er­ken­der han, eft er at ned­t­u­ren er fort­sat eft er sid­ste sæ­sons nedryk­ning fra Su­per­liga­en med kun tre po­int i seks kam­pe i 1. di­vi­sion. Iføl­ge sport­s­di­rek­tør Ja­cob ’ Gaxe’ Gre­ger­sen ske­te fy­rin­gen da og­så på grund af svig­ten­de resultater. » Vi har haft en lø­ben­de di­a­log om tin­ge­ne, men søn­dag ta­ger det fart eft er vo­res ne­der­lag i Vend­sy­s­sel ( hvor FCV tab­te 2- 4, red.). Tin­ge­ne bli­ver klar­lagt mandag, og så off ent­lig­gjor­de vi det i dag ( i går, red.), « si­ger Mi­cha­el Hansen.

Var du klar over, at der kun­ne lig­ge en fy­ring for­u­de?

» Jeg tror, man le­ver med den ri­si­ko he­le ti­den som fod­bold­træ­ner. Vi skal ska­be resultater he­le ti­den, og li­ge me­get hvor godt vi gør det den ene uge, æn­drer det sig ugen eft er. Det er den er­hvervs­ri­si­ko, der er. Så li­ge så stol­te og gla­de for at væ­re i en bran­che, der gi­ver hår på bry­stet, så er der en stør­re ri­si­ko den an­den vej. Og det blev så mig den her gang. «

For­rin­ge­de be­tin­gel­ser

Skil­te klub­ben sig af med for man­ge spil­le­re hen over som­me­ren? ( Bla. pro­fi ler som Ras­mus Fester­sen, Marc Dal Hen­de og An­ders Øst­li)

» Jeg vil helst ik­ke ind i den dis­kus­sion. Der er selv­føl­ge­lig en me­ning med det, klub­ben væl­ger. Jeg var an­sat til at ska­be resultater med det ma­te­ri­a­le, der var, og det er klart, at be­tin­gel­ser­ne blev væ­sent­ligt for- rin­get eft er nedryk­nin­gen. Men tre po­int ( eft er seks kam­pe, red.) var sta­dig ik­ke godt nok. Det har væ­ret tre hår­de må­ne­der for at ska­be resultater og leve op til de am­bi­tio­ner, jeg ik­ke mindst selv har. Og det har jeg ik­ke kun­net. At væ­re fod­bold­træ­ner er le­del­se på højt plan, det er kri­sesty­ring og uge eft er uge un­der pres. Det er en uvur­der­lig ud­dan­nel­se og er­fa­ring, som jeg ik­ke vil væ­re for­u­den. «

Fø­ler du, at du kun­ne ha­ve gjort no­get bed­re?

» Det be­hø­ver jeg ik­ke bru­ge så me­get kr­udt på at tæn­ke over. Nu skal jeg ba­re kig­ge fremad og bru­ge mi­ne er­fa­rin­ger så godt som mu­ligt. «

Glæden skal dri­ve det

Klub­ben har skå­ret me­get ned hen over som­me­ren. Hvor­dan har det kun­net fø­les?

» Det har væ­ret no­get af en rut­sje­tur de se­ne­ste tre må­ne­der, men det er en er­fa­ring, jeg er glad for. Nu er der nog­le an­dre, der slås vi­de­re. «

Vil du fort­sæt­te som træ­ner?

» Jeg el­sker jo fod­bold, men jeg kan ik­ke si­ge, hvad frem­ti­den brin­ger. Det fi n- der jeg ud af det næ­ste styk­ke tid. «

Kun­ne du se dig selv i et an­det træ­nerjob, hvor du ik­ke nød­ven­dig­vis var ch­eft ræ­ner?

» Det kan jeg ik­ke sva­re på end­nu. Det er glæden ved at væ­re træ­ner, der skal dri­ve det fremad­ret­tet. «

Det har væ­ret no­get af en rut­sje­tur de se­ne­ste tre må­ne­der, men det er en er­fa­ring, jeg er glad for. Nu er der no­gen an­dre, der slås vi­de­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.