FC Ro­de­bu­tik

BT - - SPORT -

UN­DER OVER­FLA­DEN

Jo­han Lyng­holm

Laurits Bak Lyck

Sla­gel­se- klub­ben FC Vestsjæl­land tog i går kon­se­kven­sen af en mi­se­ra­bel sæ­son­start i 1. di­vi­sion med fy­rin­gen af ch­eft ræ­ner Mi­cha­el Hansen. Blot tre po­int i seks kam­pe er det ble­vet til for ve­stsjæl­læn­der­ne, der har skift et sid­ste sæ­sons Su­per­liga­sta­tus ud med en placering i bun­dre­gio­nen i den næst­bed­ste ræk­ke.

Sport­s­che­fen i FC Vestsjæl­land, Ja­cob ’ Gaxe’ Gre­ger­sen, be­grun­de­de i går fy­rin­gen med svig­ten­de r e s u l t a t e r , men pro­bl e mer ne s t i k k e r dy­be­re.

N e d - r y k n i n - gen fra S u p e r - l i g a e n har væ­ret dyr for

klub- ben, der nu har sagt far­vel til en ræk­ke me­d­ar­bej­de­re i ad­mi­ni­stra­tio­nen og sam­men med en mas­siv spil­ler­fl ugt har det eft er­ladt en klub, hvor fl ere års fun­da­ment har få­et spræk­ker. Nu ven­ter et stør­re op­ryd­nings­ar­bej­de for at få genop­byg­get klub­ben, der før sæ­so­nen satsede på en hur­tig re­tur til Su­per­liga­en.

Stor ud­skift ning

Den op­ga­ve har sport­s­chef Ja­cob ’ Gaxe’ Gre­ger­sen en ho­ved­rol­le i, men iføl­ge den nu tid­li­ge­re as­si­stent­træ­ner i klub­ben, Tom­my Møl­ler Ni­el­sen, pe­ger aben og­så tilbage mod ’ Gaxe’, der kom til klub­ben i vin­te­r­en 2014 i en ny­op­ret­tet rolle som sport­s­chef i klub­ben og om­gå­en­de stod for æn­drin­ger i or­ga­ni­sa­tio­nen. Til­træ­del­sen blev ind­led­nin­gen på en pe­ri­o­de, der bød på store ud­skift nin­ger i sta­ben.

» He­le det fan­ta­sti­ske fun­da­ment, vi hav­de, som Ove Pe­der­sen hav­de få­et byg­get op, og som holdt hen over som­me­ren, hvor de li­ge kla­re­de sig fri af nedryk­ning, og så det go­de eft er­år, hvor der skul­le ind­fø­res nog­le nye ting. Det me­ner jeg, vi skul­le ha­ve holdt fast i, « si­ger Tom­my Møl­ler Ni­el­sen til BT.

I for­å­ret for­lod Tom­my Møl­ler Ni­el­sen, der med eg­ne ord sjæl­dent har

væ­ret gla­de­re for et job end det, han hav­de i FC Vestsjæl­land. Han over­gik til en rolle som scout, mens den tid­li­ge­re fy­si­ske træ­ner i Sønderjyske, Ja­nus Blond, med store træ­ne­ram­bi­tio­ner over­tog an­sva­ret som Mi­cha­el Han­sens as­si­stent.

Han over­tog i går den mid­ler­ti­di­ge post som ch­eftræ­ner i klub­ben. Ja­nus Blond var ble­vet hen­tet til FC Vestsjæl­land af Ja­cob ’ Gaxe’ Gre­ger­sen, der li­ge­le­des har en for­tid i Sønderjyske, og si­den kom fl ere Sønderjyske- folk ind på cen­tra­le po­ster i FCV- sta­ben og ryk­ke­de rundt på de hid­ti­di­ge an­svars­om­rå­der i klub­ben. Iføl­ge Tom­my Møl­ler Ni­el­sen skab­te det uro.

Ny øko­no­misk vir­ke­lig­hed

» Desvær­re blev der la­vet om på nog­le ting, som, jeg sy­nes, var ær­ger­li­ge. Det vig­tig­ste i en klub, der ik­ke er et top­hold, er at ha­ve en stab og en or­ga­ni­sa­tion bag hol­det, som er dybt loy­al over for hin­an­den og ken­der si­ne rol­ler. Og som ik­ke blan­der sig i al­le mu­li­ge mær­ke­li­ge ting. Det hav­de vi i he­le eft er­å­ret, men det æn­dre­de sig, « si­ger Tom­my Møl­ler Ni­el­sen, der si­den kun­ne se sig selv bli­ve pres­set læn­ge­re ud på et si­despor.

» Jeg var ek­stremt glad for at væ­re der i eft er­å­ret, men det æn­dre­de sig dra­stisk, da der kom nye til. «

Den store ud­for­dring for Ja­cob ’ Gaxe’ Gre­ger­sen lig­ger nu i at få sam­let stum­per­ne i FC Vestsjæl­land. Han er­ken­der, at han selv har et an­svar for den ned­t­ur, klub­ben er hav­net i.

» Jeg er sport­s­di­rek­tør og har det over­ord­ne­de an­svar, så det kan jeg ik­ke lø­be fra - og det gør jeg hel­ler ik­ke. Jeg knok­ler på hver dag, og der er nog­le ting, der ik­ke er lyk­ke­des, og det må jeg for­hol­de mig til, « lød det i går eft er­mid­dag fra sport­s­che­fen, der ty­de­ligt kan mær­ke den nye øko­no­mi­ske vir­ke­lig­hed eft er nedryk­nin­gen til Su­per­liga­en. No­get der har tvun­get klub­ben til at si­ge far­vel til fl ere pro­fi ler.

» Når man ryk­ker ned, er der en øko­no­misk hver­dag, man skal for­hol­de sig til. Mang­len­de tv- pen­ge, fær­re sponsor­ind­tæ­ger - det he­le hæn­ger sam­men. Der­for har nog­le go­de spil­le­re måt­tet for­la­de bu­tik­ken, så det har i al­ler­hø­je­ste grad no­get at si­ge. Men det æn­drer ik­ke på, at klub­ben ger­ne vil op­byg­ge en vin­der­kul­tur og vin­de fod­bold­kam­pe. Det har vi ik­ke gjort, og det er no­get møg. «

BT vil­le ger­ne ha­ve fore­holdt Tom­my Møl­ler Ni­el­sens syns­punk­ter for Ja­cob ’ Gaxe’ Gre­ger­sen, men det lyk­ke­des ik­ke at få en kom­men­tar fra sport­s­che­fen i aft es.

jo­hp@ sporten. dk

la­ly@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.