GYLD­NE BRISTED

Den store am­bi­tion om et skift e til en top­klub blev sku Til gen­gæld sy­nes han, at FC Midtjylland sen­der et stæ

BT - - SPORT - SKUF­FET Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ bt. dk

Pio­ne Si­sto og Erik Svi­at­chen­ko. To store FC Midtjylland- pro­fi ler. Og to store po­ten­ti­el­le hand­ler for midtjy­der­ne.

Men i den­ne om­gang blev det ik­ke til no­get for de hå­be­ful­de Midtjylland- spil­le­re, som der el­lers var bud eft er fra Eng­land. Svi­at­chen­ko var øn­sket i Norwich og Ful­ham, mens Si­sto skul­le ha­ve væ­ret eft er­trag­tet af West Ham.

De bra­ste trans­fer­drøm­me for Si­sto og Svi­at­chen­ko be­ty­der, at FC Midtjylland hol­der sam­men på trup­pen, der står stærkt før den re­ste­ren­de sæ­sons ud­for­drin­ger i Eu­ro­pa League og i Su­per­liga­en med mester­skabs­kam­pen mod FC København in men­te.

For små bud

For Erik Svi­at­chen­ko var det med en vis skuff el­se, at han al­le­re­de mandag måt­te san­de, at ar­bejds­gi­ve­ren fort­sat hed­der FC Midtjylland. Og det på trods af, at det en­gel­ske trans­fer­vin­due først luk­ke­de i aft es.

Midtjylland føl­te nem­lig ik­ke, at de kun­ne nå at fi nde en fuld­god er­stat­ning for den ta­lent­ful­de mid­ter­for­sva­rer, da det dan­ske trans­fer­vin­due smæk­ke­de i mid­nat mandag.

» Man får ik­ke al­tid det, man drøm­mer om. Men man skal hu­ske på, at jeg er i en rig­tig god for­fat­ning, så det var ik­ke al­fa og om­e­ga, at jeg skul­le af sted. Jeg sy­nes ba­re, at jeg bå­de men­talt og spil­le­mæs­sigt kun­ne væ­re kom­met af sted. Jeg snak­ke­de med Claus Ste­in­le­in ( sport­s­di­rek­tør, FCM, red.) mandag for at run­de det he­le af. De men­te, at bud­det ik­ke var stort nok i for­hold til, hvad de sy­nes, jeg var værd. Jeg ac­cep­te­rer præ­mis­sen med, at til­bud­det kom sent. Klub­ber­ne har haft tre må­ne­der til at hen­te mig, men de ven­te­de li­ge til sidst. Og der­for for­står jeg og­så godt, at FCM ik­ke hav­de tid til at hen­te en er­stat­ning, som, de sy­nes, er god nok, « si­ger han om­kring Norwich og Ful­ham, der an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve budt om­kring 20 mil­li­o­ner kro­ner.

Men et eft er­år med Eu­ro­pa League- kam­pe på højt, in­ter­na­tio­nalt ni­veau kan vel hjæl­pe på, at Midtjylland får, hvad de vil ha­ve for dig til vin­ter?

» Jeg kan sag­tens med­gi­ve, at det kun­ne væ­re mu­ligt at skub­be til pri­sen, men vin­du­et til vin­ter va­rer ik­ke så læn­ge, så det kan væ­re, at jeg først skift er til næ­ste som­mer, og så er der gå­et et år igen. Der­for hav­de jeg hå­bet på, at det kun­ne la­de sig gø­re den­ne gang. Jeg fø­ler, jeg har ramt no­get nær det top­ni­veau, jeg ved, jeg har, men det kan væ­re, jeg kan fi nde no­get, der er end­nu bed­re. «

’ Må vid­ne om en top­klub’

Svi­at­chen­ko på­pe­ger, at det trods alt ik­ke står helt galt til med kar­ri­e­ren, når han i den­ne sæ­son kan se frem til Eu­ro­pa League og en mester­skabs­kamp mod FCK.

» Worst ca­se har væ­ret, at jeg skal spil­le Eu­ro­pa League. Og det er trods alt sta­dig ac­cep­ta­belt for at si­ge det med et smil. Jeg glæ­der mig sta­dig til de ud­for­drin­ger, der står for­an mig. Jeg er med om­kring lands­hol­det, og det kan man sta­dig væ­re i Midtjylland, kan jeg for­stå på det he­le i og med, at Mor­ten Ol­sen sta­dig ud­ta­ger mig, når jeg gør det godt. Jeg har lagt på i mit spil, og det kan jeg sta­dig gø­re. Så må jeg si­ge til mig selv, at jeg ik­ke kun skal vin­de ot­te ud af ti du­el­ler, men at jeg skal vin­de ti ud af ti du­el­ler i Su­per­liga­en. Si­ger jeg det til mig selv, kan jeg sta­dig bli­ve bed­re. «

Trods trans­fer­skuff el­sen har Svi­at­chen­ko end­da over­skud til at re­fl ek­te­re over, hvil­ket sig­nal midtjy­der­ne sen­der ved ik­ke at sæl­ge ham selv og Pio­ne Si­sto. Og det er ik­ke så lidt.

» Du­el­len med FCK ser jeg som væ­ren­de in­takt, for vi har en in­takt trup. Vi har hen­tet godt ind, og som Claus Ste­in­le­in har ud­talt, har vi hen­tet spil­le­re tid­ligt i vin­du­et. Når folk si­ger, vi ik­ke har væ­ret så ak­ti­ve, er det for­di, vi har haft trup­pen på plads i et styk­ke tid. Styr­ke­for­hol­det er rig­tig fi nt, hvor vi er ot­te po­int for­an FCK, og de har en kamp i hån­den. Det er kun po­si­tivt, vi ser rig­tig sta­bi­le ud, og vi har gjort det godt i Eu­ro­pa med et grup­pe­spil. Så på den må­de er det glæ­de­ligt, at vi kan hol­de fast på trup­pen, og at Midtjylland har den power, at man kan af­vi­se go­de bud på spil­le­re. Det må vid­ne om en top­klub. «

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.