Lin­de­gaard lu­rer igen

An­ders Lin­de­gaards klubs­kif­te til West Bromwich be­ty­der me­re spil­le­tid. Og det kan og­så be­ty­de et gen­syn med lands­hol­det

BT - - SPORT - TILBAGE I VAR­MEN Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Vi spo­ler ti­den fem år tilbage til star­ten på den se­ne­ste dan­ske EM- kva­li­fi­ka­tion til EM 2012. An­ders Lin­de­gaard hav­de vist stor­form for nor­ske Aa­les­und, og det gav ham en plads i må­let på det dan­ske lands­hold, der spil­le­de mod Island, Portu­gal og Cy­pern. Men si­den da - bort­set fra en en­kelt ven­skabs­kamp i ef­ter­å­ret 2011 - har lands­hol­det og Lin­de­gaard ik­ke hørt sam­men. En ska­de ko­ste­de end­da Lin­de­gaard en plads i EM- trup­pen i 2012.

Men det er den mang­len­de spil­le­tid i stor­klub­ben Man­che­ster Uni­ted, der har ko­stet mest og har sat Lin­de­gaard al­ler­ba­gest i land­stræ­ner Mor­ten Ol­sens må­l­mand­s­kø, hvor Kas­per Sch­mei­chel har sat sig på po­si­tio­nen som første­valg. An­ders Lin­de­gaards ny­li­ge skif­te til West Bromwich, hvor ud­sig­ter­ne til spil­le­tid er be­trag­te­ligt bed­re end i Uni­ted, kan ska­be lidt ra­va­ge på må­l­mand­spo­sten på lands­hol­det.

Kamp om plad­sen

Ind­til vi­de­re er Kas­per Sch­mei­chel fra Lei­ce­ster, Step­han Andersen fra FC Kø­ben­han og Jo­nas Lös­sl fra Guingamp Ol­sens fa­vo­rit­ter til de tre må­l­mand­s­plad­ser i trup­pen.

» Lin­de­gaard har væ­ret med in­de om­kring før, og han er jo en god kee- over for ham, at det vil­le væ­re en god ide at skif­te re­la­te­ren­de til vo­res hold. Nu har vi tre her, som er rig­tig, rig­tig go­de. Den­gang Lin­de­gaard skif­te­de til Man­che­ster Uni­ted, var si­tu­a­tio­nen må­ske lidt bed­re for ham, men så blev kon­kur­ren­ten ( David de Gea, red.) end­nu stør­re. Og så­dan er det nog­le gan­ge i fod­bold, at der plud­se­lig kom­mer én ind, der be­nyt­ter sig af lej­lig­he­den. Men han er en god må­l­mand, det er der in­gen tvivl om, og der­for glæ­der vi os over, at han har fun­det spil­le­tid igen, « si­ger han.

Knæska­der dril­ler Ol­sen

Me­re ak­tu­el­le di­lem­ma­er står Ol­sen dog og­så over for, hvor han til kam­pen mod Albanien fre­dag må und­væ­re pro­fi­len Chri­sti­an Erik- sen, der og­så mel­des tvivl­s­om til man­da­gens kamp mod Ar­me­ni­en. Nu er Ni­co­lai Boi­le­sen og­så ble­vet sendt hjem og er helt ude af be­tragt­ning til de to EM- kva­li­fi­ka­tions­op­gør.

» Han hav­de li­ge­som en Chri­sti­an Erik­sen en let­te­re led­bånds­ska­de i form af ir­ri­ta­tion i knæ­et. De ska­der er van­ske­li­ge at ha­ve med at gø­re, så han når ik­ke at bli­ve klar til de to kam­pe, « si­ger Mor­ten Ol­sen i lands­holds­lej­ren.

Han reg­ner ik­ke med at ind­kal­de en er­stat­ning.

» Da­ni­el Wass har tid­li­ge­re spil­let der på lands­hol­det, og så har vi Tho­mas Dela­ney med et ven­stre ben, så vi er godt besat på den po­si­tion. Vi er fortrøst­nings­ful­de, « si­ger Ol­sen.

Med An­ders Lin­de­gaards skif­te fra Man­che­ster Uni­ted til West Bromwich har han ud­sigt til me­re spil­le­tid, og det kan gi­ve ham co­me­ba­ck på lands­hol­det, selv­om der er hård kamp om plad­sen.

Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.