’’

BT - - SPORT - Mor­ten Ol­sen om An­ders Lin­de­gaard

Han er en god må­l­mand, det er der in­gen tvivl om, og der­for glæ­der vi os over, at han har fun­det spil­le­tid igen

per. Jo fle­re spil­le­re, vi har, jo bed­re kon­kur­ren­ce og bed­re hold får vi, « si­ger Ol­sen og er til­freds med, at Lin­de­gaard har ta­get kon­se­kven­sen af den mang­len­de spil­le­tid.

» Jeg sy­nes, vi al­tid har in­di­ke­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.