’’

BT - - SPORT - Mor­ten Cro­ne Se­jers­bøl mcs@ sporten. dk Be­h­gjet Pa­col­li

Den spæn­ding, jeg op­le­ve­de, da jeg så lands­hol­det vin­de over et så godt hold som det fran­ske, fik mig til at tæn­ke, at jeg og­så vil­le for­sø­ge at brin­ge dem lyk­ke mod Dan­mark

MA­SKOT

De al­ban­ske drøm­me om at del­ta­ge ved næ­ste som­mers EM- slut­run­de fik nyt liv, da Al­ba­ni­ens lands­hold blev til­kendt en skrivebordssejr ef­ter skan­da­le­kam­pen mod Ser­bi­en sid­ste ef­ter­år, og nu duk­ker lan­dets ri­ge­ste og mest kend­te ta­lis­man op i København for at støt­te sit lands­hold.

Den sten­ri­ge ko­so­vo- al­ban­ske for­ret­nings­mand og Ko­so­vos tid­li­ge­re præ­si­dent, Be­h­gjet Pa­col­li, lan­der ef­ter pla­nen fre­dag i sit pri­vat­fly for at over­væ­re kam­pen i Par­ken sam­me af­ten, præ­cis som han gjor­de, da Albanien be­sej­re­de Frankrig med 1- 0.

» Ef­ter­som jeg sidst så lands­hol­det, da det vandt over Frankrig, sag­de jeg til mig selv: Brag­te jeg lyk­ke med til kam­pen? Jeg la­ver selv­føl­ge­lig sjov, men den spæn­ding, jeg op­le­ve­de, da jeg så lands­hol­det vin­de over et så godt hold som det fran­ske, fik mig til at tæn­ke, at jeg og­så vil­le for­sø­ge at brin­ge dem lyk­ke mod Dan­mark, hvis ar­bej­det til­la­der det, « skri­ver Be­h­gjet Pa­col­li i en mail til BT.

For­søg­te at over­ta­le stjerne

Si­den har hans kon­takt i Skan­di­navi­en, Naim Mur­se­li be­kræf­tet, at Pa­col­li kom­mer til Dan­mark og ind­kvar­te­rer sig på ho­tel Hilt­on. For­ret­nings­man­den, der har grund­lagt det schweizi­ske fir­ma Ma­ba­tex, som har spe­ci­a­li­se­ret sig i at op­fø­re og renove­re store byg­nin­ger, har gen­nem åre­ne si­den Ko­so­vos selv­stæn­dig­hed ar­bej­det på de in­dre linjer for at få god­kendt lan­dets eget lands­hold. End­nu har FIFA ik­ke god­kendt det, og ind­til da ar­bej­der han for at gø­re Al­ba­ni­ens lands­hold med de man­ge ko­so­vo­al­ban­ske spil­le­re så godt som mu­ligt.

Blandt an­det var han ind­blan­det i for­sø­get på at over­be­vi­se Man­che­ster Uni­teds bel­gisk- al­ban­ske spil­ler, Ad­nan Ja­nuzaj, om, at han skul­le væl­ge at spil­le for Albanien. Det mis­lyk­ke­des, selv­om han gjor­de, hvad han kun­ne:

» Jeg skrev et of­fent­ligt brev til re­ge­rin­gen og for­bun­det og op­for­dre­de dem til at gi­ve hans fa­mi­lie og slægt­nin­ge al­bansk pas og til at gi­ve dem en grund, som de kun­ne byg­ge en villa på ved vo­res smuk­ke kyst syd­på. Jeg så mu­lig­he­den for at få ham til at spil­le for Albanien som en mo­ti­va­tion og et in­ci­ta­ment for an­dre ta­len­ter, der spil­ler uden­lands, til at en­ga­ge­re sig i idræt i Ko­so­vo og Albanien. Vo­res for­søg glip­pe­de desvær­re, men si­den har vi op­le­vet frem­gang, og må­ske vil­le han i dag ha­ve valgt at spil­le for Albanien, « skri­ver Pa­col­li, der i sin tid som præ­si­dent for Ko­so­vo var så sports­gal, at han fik be­søg af le­gen­da­ri­ske Franz Beck­en­bau­er på sit kon­tor.

Pa­col­li er ble­vet per­son­ligt in­vi­te­ret af Al­ba­ni­ens land­stræ­ner, Gi­an­ni De Bi­a­si, men be­ta­ler selv for tu­ren og op­hol­det i Dan­mark, hvil­ket han med en an­slå­et for­mue på over 3,6 mia. dan­ske kro­ner be­stemt har råd til.

I sin tid som præ­si­dent blev Be­h­gjet Pa­col­li hur­tigt po­pu­lær, da han valg­te ik­ke at mod­ta­ge løn, men i ste­det at sen­de pen­ge­ne vi­de­re til nog­le af lan­dets man­ge fat­ti­ge fa­mi­li­er.

Den sten­ri­ge al­ban­ske for­ret­nings­mand, Be­h­gjet Pa­col­li, lan­der fre­dag i sit pri­vat­fly i København. Se­ne­re ta­ger han i Par­ken for at støt­te det al­ban­ske lands­hold. På lil­le fo­to: Uni­ted- stjer­nen Ad­nan Ja­nuzaj. Fo­to: Reu­ters/ AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.