Mu­sen og Elef Este­ban Cha­ves og Tom Du­moulin har over­strå­let al­le stjer­ne­nav­ne­ne i Vu­el­ta a Es­paña. En perv

BT - - SPORT - VU­EL­TA A ES­PAÑA Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk

Det skul­le ha­ve dre­jet sig om al­le an­dre.

Den re­ge­ren­de Tour- kon­ge Chris Froo­me, for ek­sem­pel. Må­ske Mo­vistars dra­be­li­ge duo i Alejan­dro Val­ver­de og Nairo Qu­in­ta­na. For slet ik­ke at ta­le om Asta­nas drøm­me­hold el­ler må­ske Jo­aquim Rod­ri­gu­ez.

10 etaper in­de i Vu­el­ta a Es­paña har en co­lom­bi­ansk kla­tremus og et hol­land­sk ker­ne­kraft værk dog stjå­let bil­le­det. Frem for en stjer­ne­krig har vi få­et en dyst mel­lem to klas­si­ske mod­sæt­nin­ger, der næp­pe er set i sam­me stør­rel­ses­or­den, si­den Marco Pan­ta­ni tog kam­pen op med Jan Ul­l­rich i Tour de Fran­ce 1998.

Este­ban Cha­ves har i Vu­el­ta­en få­et det gen­nem­brud, der har lig­get i kor­te­ne, si­den han for fi re år si­den strøg helt til tops i Tour de l’Ave­nir - og­så kendt som ’ ung­dom­mens Tour de Fran­ce’.

Alt teg­ne­de lyst og loven­de for Cha­ves. Den nye ge­ne­ra­tion af co­lom­bi­an­ske kla­tre­re har væ­ret en eft er­s­purgt va­re hos cy­kel­spor­tens stor­hold. Men Cha­ves skul­le snart få lært, at cy­kel­spor­ten og­så kan væ­re en lu­ne­fuld li­nedans mel­lem suc­ces­sens sød­me og ned­t­u­rens dybe smer­te.

Det gik galt i fe­bru­ar 2013. Cha­ves styr­te­de i et ita­li­ensk løb, og uhel­det kun­ne me­get nemt ha­ve væ­ret en stopklods i en el­lers loven­de kar­ri­e­re. Di­ag­no­sen lød på bræk­ket kra­ve­ben, en svær hjer­ne­rystel­se, brud på ørek­nog­ler­ne, en over­re­vet lår­mu­skel og vær­st af alt de øde­lag­te ner­ve­t­rå­de i den ene arm. Det sid­ste kræ­ve­de en ni ti­mer lang ope­ra­tion at få på plads. Og re­sten var et langt og tå­l­mo­dig­heds­kræ­ven­de styk­ke genop­træ­ning. Uden ga­ran­ti for en til­ba­ge­ven­den til et liv som cy­kel­ryt­ter.

Når den 25- åri­ge co­lom­bi­a­ner eft er selv de hårdeste og mest overop­he­de­de Vu­el­ta- etaper kan frem­vi­se sit dren­ge­de smil helt ube­svæ­ret og fra hjer­tet, er det og­så i en form for tak­nem­me­lig­hed over at væ­re i stand til at føl­ge sin pas­sion for cykling til dørs.

I for­å­ret 2013 kæm­pe­de Cha­ves for at kun­ne kø­re i tre kvar­ter.

» Det føl­tes som om jeg hav­de væ­ret ude i syv ti­mer, så træt var jeg. Men på sam­me tid var jeg me­re glad end læn­ge. Jeg hav­de det fak­tisk som en dreng, der hav­de få­et ju­le­ga­ver, « for­tæl­ler Cha­ves i et in­ter­view med Alpsan­des.

Har stå­et klar

De se­ne­ste to sæ­so­ner har Cha­ves stå­et på spring til en plads på den helt store sce­ne. Ik­ke som so­list i ko­ret af løbs­fa­vo­rit­ter, men som en mand med frem­ti­den for sig.

I sid­ste års Vu­el­ta åb­ne­de den co­lom­bi­an­ske ko­met fi nt, men faldt igen­nem for at slut­te som num­mer 41 sam­men­lagt.

Giro d’Ita­lia i maj må­ned var end­nu en chan­ce for Cha­ves, som var tæt på at over­ta­ge fø­rer­trøj­en i den før­ste uge. In­den han - igen - gled ud af lø­bets brænd­punkt for at slut­te som num­mer 55. Ik­ke over­væl­den­de.

At Cha­ves har ramt den ab­so­lut­te top­form i Vu­el­ta a Es­paña, har må­ske ba­re væ­ret et spørgs­mål om tid.

» Han har i hvert fald læn­ge væ­ret en ryt­ter med et stort po­ten­ti­a­le og på vej frem, « si­mæs­sigt. Det vir­ker ik­ke som ger dan­ske Magnus Cort Ni­e­lom, de har det sam­me over­sen, der er team- kol­le­ga med skud som ek­sem­pel­vis EsteCha­ves på Ori­ca- Gre­e­ned­ge. ban Cha­ves, der har sid­det

» Det er vildt med de to over un­der Tour de Fran­ce, « etaper, han har vun­det i Vu­si­ger Magnus Cort, som og­så el­ta­en ind­til nu. Helt sik­kert. til­skri­ver suc­ce­sen fø­lel­sen af Det er dog og­så spørgs­må­let, med­gang og uover­vin­de­lig­om de store nav­ne hed.i lø­bet er på de­res hø­je­ste rent form- » Han har ramt en sti­me

ONS­DAG 2. SEP­TEM­BER 2015 med si­ne to eta­pe­sej­re og fø­rer­trøj­en. Det er al­tid med til at gi­ve én tro på, at alt kan la­de sig gø­re, men nu må vi se, hvor­dan han kla­rer den re­ste­ren­de del af lø­bet. Det har nok og­så kræ­vet en del at væ­re så me­get i fo­kus, « for­ud­ser Cha­ves’ dan­ske hold­kam­me­rat, der ik­ke er med i det span­ske.

Fo­re­lø­big har kam­pen om den rø­de fø­rer­trø­je for­met sig som en du­el mel­lem Este­ban Cha­ves og hans spink­le dren­ge­fy­sik over for Tom Du­moul­ins klip­pe­for­ma­tion af et kor­pus. Men hvor den lil­le co­lom­bi­a­ner trods alt er byg­get til at æde høj­de­me­ter i rå mæng­der, har Du­moulin væ-

Este­ban Cha­ves ( tv) fejrer sej­ren på sjet­te eta­pe, mens Tom Du­moulin fejrer sin sejr på ni­en­de. De to har trod­set od­dse­ne og kla­ret sig me­get over for­vent­ning i La Vu­el­ta.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.