WOZ­NI­A­CKI SMI­LER IGEN

Uden pro­ble­mer spil­le­de dan­ske­ren sig i af­tes vi­de­re til an­den run­de af US Open

BT - - SPORT - WOZ­NI­A­CK­IS SOM­MER PÅ HARDCOURT

US OPEN: NEW HA­VEN: CIN­CIN­NA­TI: TOR­ON­TO: STAN­FORD:

Én sejr ind­til nu Tre sej­re, ét ne­der­lag ( se­mi­fi­na­le) Ét ne­der­lag Ét ne­der­lag Ét ne­der­lag

Da­ni­el Mar­tin­sen Ud af højta­ler­ne lød ’ Swe­et Ca­ro­li­ne’. Og an­sig­tet var dæk­ket at et bredt smil.

Ja, Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kun­ne i af­tes slen­tre let­be­net ud af Art­hur As­he- sta­di­um i New York.

Ef­ter en sær­de­les slid­som hardcourt- som­mer med kun tre sej­re i fi­re tur­ne­rin­ger – og ik­ke mindst en kon­stant lu­ren­de knæska­de – var der in­gen pro­ble­mer, da det vir­ke­lig gjaldt.

På kun 66 mi­nut­ter pil­le­de hun den kun 20- åri­ge Grand Slam- de­butant Ja­mie Lo­eb fra hin­an­den i før­ste run­de af US Open. Fuld­stæn­digt. Sætcif­re­ne lød på 6- 2, 6- 0. Og symp­to­ma­tisk for ind­sat­sen lod Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ik­ke sin un­ge uprø­ve­de mod­stan­der få et trø­stepo­int i an­det sæt, hvor ame­ri­ka­ne­ren e l l e r s sled for det i sid­ste par­ti.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki smi­le­de sta­dig, da hun ef­ter kam­pen be­søg­te Eu­rosport- stu­di­et.

» Jeg spil­ler ba­re. Jeg el­sker ten­nis så me­get. At stå på den stør­ste sce­ne er ba­re så sjovt for mig. Jeg ny­der det. Jeg tæn­ker ik­ke over, om det er før­ste run­de, tred­je run­de el­ler kvart­fi­na­ler. Jeg vil ba­re ger­ne vin­de og spil­le end­nu en kamp, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til Eu­rosport.

Sidst hun stod på sam­me ba­ne var smilet knap så bredt. For et år si­den fik hun store stryg af ve­nin­den Se­re­na Wil­li­ams i US Open- fi­na­len, men hun er klar til at fo­re­ta­ge et nyt an­greb på ten­nis­spor­tens ube­strid­te dron­ning. Men: » Hvis jeg ik­ke vin­der, hå­ber jeg da, at hun vin­der, « lød det fra den fjer­de­se­e­de­de dan­sker, der i an­den run­de skal mø­de en på pa­pi­ret no­get svæ­re­re mod­stan­der. Chri­sti­na McHa­le ( 59 i ver­den) og tjek­ken Pe­tra Cet­ko­vska ( 149) spil­le­de dog de­res kamp ef­ter re­dak­tio­nens slut­ning.

Ef­ter sin egen ind­le­den­de sejr er Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog gan­ske selvsik­ker in­den de kom­men­de kam­pe, der kan en­de med end­nu en slut­kamp på Art­hur As­he Sta­di­um om små 10 da­ge.

» Jeg er her for at gø­re det godt. Jeg kig­ger ik­ke så me­get på rang­li­sten, for jeg ved, at jeg er en god spil­ler. Jeg ved, at jeg kan slå al­le, så det hand­ler egent­lig ba­re om at tro på mig selv. Og få en god for­nem­mel­se på ba­nen, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

danm@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.