1,52

BT - - SPORT -

FCV fy­re­de i går træ­ner Mi­cha­el Hansen, og det­te bli­ver så Ja­nus Blonds før­ste kamp i spid­sen for Sla­gel­se- hol­det. Da trup­pen er me­get smal, må man næ­sten gå ud fra, at han kom­mer i tæt på stær­ke­ste op­stil­ling, og i så fald er der sta­dig så me­get kva­li­tet i trup­pen, at man bør kun­ne vin­de den­ne kamp re­la­tivt pro­blem­frit. Ave­dø­re mi­ste­de pro­fi len Emil Va­ta­ni eft er nedryk­nin­gen til DS, og har le­ve­ret en no­get ujævn start på op­hol­det i lan­dets fj er­de­bed­ste ræk­ke. Alt an­det li­ge skal for­skel­len på de to hold væ­re stør­re, end od­dse­ne her vi­ser.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.