Det bli­ver svært at bli­ve dan­sker

An­sø­ge­re skal skri­ve, ta­le og for­stå dansk på 9. klas­ses ni­veau

BT - - NYHEDER - Jakob Chor og Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STATS­BOR­GER­SKAB

De, der frem­over øn­sker at bli­ve dan­ske­re af na­tio­na­li­tet, skal ta­le, skri­ve og for­stå væ­sent­ligt bed­re dansk end i dag.

Det er ker­nen i et ud­spil fra ud­læn­din­ge-, in­te­gra­tions- og bo­lig­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V), der øn­sker at gø­re det svæ­re­re at op­nå dansk stats­bor­ger­skab.

Iføl­ge DR Nyhe­der vil re­ge­rin­gen så­le­des skær­pe sprog­kra­vet, så per­so­ner med for­håb­nin­ger om et dansk pas skal kun­ne ta­le, skri­ve og for­stå dansk sva­ren­de til 9. klas­ses ni­veau. Li­ge nu er kra­vet sva­ren­de til 7. klas­ses dansk.

» Det at få et dansk stats­bor­ger­skab er alt­så no­get helt spe­ci­elt, og så må vi og­så stille nog­le krav i den for­bin­del­se. For mig er der no­get prin­ci­pi­elt i, at man kan be­gå sig på dansk på et re­la­tivt højt ni­veau, hvis man vil væ­re dansk stats­bor­ger, « si­ger In­ger Støj­berg til DR Nyhe­der.

Kraft ig mod­stand

Me­re spe­ci­fi kt be­ty­der ud­spil­let, at an­sø­ge­re skal ha­ve be­stå­et dansk på ni­veau 3 mod ni­veau 2 i dag.

Re­ge­rin­gens ud­spil kom i går, hvor det da­gen igen­nem blev dis­ku­te­ret, at in­te­gra­tions­mi­ni­ste­ren vil ha­ve gen­be­hand­let he­le 2.750 sa­ger om stats­bor­ger­skab. Den ud­mel­ding har mødt kraftig mod­stand fra fl ere si­der, blandt an­det fra Li­be­ral Al­li­an­ce, der for­ment­lig er re­ge­rin­gens halm­strå i be­stræ­bel­ser­ne på at fi nde fl er­tal for gen­be­hand­lin­gen.

Mi­ni­ste­ren, der i øv­rigt får op­bak­ning fra Dansk Fol­ke­par­ti, be­grun­der sit øn­ske om at få set de man­ge sa­ger igen­nem med, at alt for man­ge eft er hen­des me­ning får stats­bor­ger­skab på dis­pen­sa­tion, selv om de ek­sem­pel­vis ik­ke ta­ler dansk.

Selv­for­sør­gel­ses­krav

Med det nye ind­greb læg­ger Støj­berg op til end­nu en stram­ning på ud­læn­din­ge­om­rå­det, der har væ­ret et kar­di­nal­punkt for re­ge­rin­gen si­den til­træ­del­sen i ju­ni.

Ud­over stram­nin­gen af sprog­kra­vet øn­sker mi­ni­ste­ren at stram­me det så­kald­te selv­for­sør­gel­ses­krav. Iføl­ge DR Nyhe­der skal ud­læn­din­ge, der øn­sker dansk pas, ha­ve væ­ret selv­for­sør­gen­de i fi re et halvt år ud af de se­ne­ste fem år, hvis det står til re­ge­rin­gen. Det er en stram­ning i for­hold til de nu­væ­ren­de reg­ler, hvor kom­men­de dan­ske stats­bor­ge­re skal ha­ve for­sør­get sig selv i to et halvt år ud af de se­ne­ste fem år.

Brev med for­be­hold

Hidtil har der ’ kun’ væ­ret cir­ka 255 sa­ger, der skul­le gen­be­hand­les, for­di ud­læn­din­ge­myn­dig­he­der­ne først hav­de sendt bre­vet om dis­pen­sa­tion og snar­ligt stats­bor­ger­skab eft er valg­ud­skri­vel­sen i slut­nin­gen af maj. Der­for hav­de bre­vet fra myn­dig­he­der­ne et for­be­hold om, at dis­pen­sa­tio­nen ik­ke vil­le bli­ve gi­vet, hvis reg­ler­ne blev æn­dret eft er val­get.

Men yder­li­ge­re 2.500 ud­læn­din­ge skal iføl­ge Po­li­ti­ken ha­ve gen­be­hand­let de­res dis­pen­sa­tion, selv om de­res sa­ger har væ­ret be­hand­let tid­li­ge­re, og selv om de blot af­ven­ter en lov, der for­melt til­de­ler dem stats­bor­ger­skab.

Ut­ro­vær­digt

» Når man har sendt et brev til dis­se per­so­ner uden for­be­hold for hver­ken valg, po­li­tisk fl er­tal el­ler æn­dre­de reg­ler, kan man ik­ke plud­se­lig kal­de det tilbage og be­gyn­de at be­hand­le det eft er æn­dre­de reg­ler. Det er po­li­tisk ut­ro­vær­digt i vo­res øj­ne, « si­ger Leif Mik­kel­sen.

Han si­ger, at Li­be­ral Al­li­an­ce nu vil bru­ge par­tiets stem­me til at sik­re, at de 2.500 per­so­ner, der har haft en be­ret­ti­get for­vent­ning om stats­bor­ger­skab, og­så får det.

An­ført af in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg læg­ger re­ge­rin­gen nu op til at gø­re det svæ­re­re at få dansk stats­bor­ger­skab. Dis­se mænd skal læ­re at skri­ve og ta­le dansk, hvis de vil gø­re sig håb om at få et dansk pas. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.