LA: Det er uanstæn­digt

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

STATS­BOR­GER­SKAB

Det er helt util­ste­deligt, at ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) nu vil ti­dob­le an­tal­let af bor­ge­re, der skal ha­ve gen­be­hand­let de­res an­søg­ning om at få dansk stats­bor­ger­skab på dis­pen­sa­tion.

Så­dan ly­der det fra Li­be­ral Al­li­an­ces ind­føds­retsord­fø­rer Leif Mik­kel­sen, eft er In­ger Støj­berg i dag­bla­det Po­li­ti­ken har be­bu­det, at he­le 2.750 sa­ger om stats­bor­ger­skab skal gen­be­hand­les.

» For os hand­ler det om po­li­tisk tro­vær­dig­hed. Et ord er et ord, og vi sy­nes, det er re­gu­lært at stå ved, at nog­le men­ne­sker har få­et brev fra Justits­mi­ni­ste­ri­et om, at de vil få stats­bor­ger­skab. Det kan man ik­ke lø­be fra, det er uanstæn­digt, og der­for med­vir­ker vi ik­ke til det, « si­ger Leif Mik­kel­sen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.