Øde­læg­gen­de ød­sel­hed

ME­NER

BT - - DEBAT -

Rets­sa­gen mod en pro­mi­nent hjer­te­læ­ge ved Rigs­ho­spi­ta­let, der er til­talt for om­fat­ten­de svin­del med forsk­nings­mid­ler, er på al­le må­der trist. I SA­GENS NA­TUR er det for­ka­ste­ligt, hvis over­læ­gen, som an­kla­ge­ren me­ner, har brugt pen­ge fra et me­di­ci­nal­fi rma på Ro­le­xu­re, dy­re mid­da­ge og an­dre pri­va­te for­nø­jel­ser. Sa­gen er ik­ke den ene­ste på den på­gæl­den­de af­de­ling, hvor fl ere an­dre læ­ger er mistænkt for det sam­me, og hvor der øjen­syn­ligt har ud­vik­let sig en syg for­brugs­kul­tur, hvor mid­ler til­tænkt forsk­ning er ble­vet øds­let væk på alt an­det end net­op forsk­ning.

Men sa­gen er ska­de­lig på fl ere an­dre pa­ra­me­tre. Det er uhy­re vig­tigt, at man som for­sker kan op­ret­hol­de et armslæng­de­prin­cip til de øko­no­mi­ske do­no­rer. Det er hel­dig­vis til­fæl­det for ma­jo­ri­te­ten, som nok får pen­ge fra me­di­ci­na­lin­du­stri­en, men som bru­ger mid­ler­ne re­le­vant. I DET­TE TIL­FÆL­DE ska­ber det pri­va­te for­brug af forsk­nings­pen­ge den for­stå­e­li­ge kob­ling, at den forsk­ning, der fak­tisk er fo­re­ta­get, kan væ­re sær­ligt po­si­tiv for bi­drag­y­der­ne, der jo har fi nan­si­e­ret gil­der­ne. Og der­med ka­ster man en skyg­ge over al­le an­dre for­ske­re. For sa­gen er, at man ik­ke kan und­væ­re me­di­ci­nal­fi rma­er­nes øko­no­mi­ske ind­sprøjt­nin­ger, hvis forsk­nings­mil­jø­et i Dan­mark skal over­le­ve. De off ent­li­ge mid­ler er langt­fra til­stræk­ke­li­ge til at op­ret­hol­de et ba­re no­gen­lun­de ac­cep­ta­belt ni­veau. RET­NINGS­LINJER­NE FOR AL­LE de lovly­di­ge for­ske­re bli­ver og­så end­nu me­re ri­gi­de i frem­ti­den, for­di brod­ne kar har mis­brugt til­lid. Det er li­ge så skam­me­ligt. Selv­føl­ge­lig skal der væ­re kon­trol med mid­ler­ne. Og nu bli­ver det end­nu me­re på­kræ­vet med et ud­vi­det bu­reau­kra­ti for at tjek­ke al­le forsk­nings­kon­ti. Det er på al­le må­der øde­læg­gen­de ød­sel­hed, der har væ­ret ta­le om, på den på­gæl­den­de af­de­ling. jst

SE OG­SÅ SI­DE 14- 15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.