HUSK AT KYS­SE LI­VET HVER DAG ’’

Uhel­bre­de­ligt sy­ge min­der os om, hvor vig­tigt det er at leve li­vet. Og at gå eft er at op­fyl­de si­ne drøm­me

BT - - DEBAT -

Hvor­dan vil­le du re­a­ge­re, hvis du fi k at vi­de, at du var ramt af en uhel­bre­de­lig syg­dom? Hvor­dan vil­le du af­fi nde dig med din skæb­ne, fi nde ro­en og få li­vet til at gå vi­de­re, vel vi­den­de at der må­ske ik­ke var langt igen? Det er den slags spørgs­mål, man hå­ber, det al­drig bli­ver ak­tu­elt at sva­re på. I hvert fald ik­ke på et tids­punkt, hvor der ger­ne måt­te væ­re man­ge år tilbage af li­vet. FI­RE DAN­SKE­RE MED uhel­bre­de­lig kræft har de se­ne­ste uger delt de­res tan­ker og fø­lel­ser med os i DR- do­ku­men­ta­ren ’ Ro i sjæ­len’. Vi har mødt de fi re hjem­me hos fa­mi­li­en, på job, og når det var tid til kon­trol på ho­spi­ta­let. Vi har hørt dem for­tæl­le om de­res øn­sker for den sid­ste tid.

Sør­ge­ligt? Ja, selv­føl­ge­lig er det sør­ge­ligt, når 39- åri­ge Ka­ri­na for­tæl­ler, hvor svært det er at for­li­ge sig med tan­ken om ik­ke at skul­le se sin lil­le søn vok­se op. Og om sin in­dre tje­kli­ste med ting, som hun ger­ne vil nå at op­le­ve. For ek­sem­pel at bli­ve 40 år og hol­de stor fest for fa­mi­lie og ven­ner. LI­GE SÅ TRIST har det væ­ret at op­le­ve 65- åri­ge Vin­ni, der ik­ke kun kæm­pe­de mod kræft i bryst, lun­ge og knog­ler, men og­så med sav­net af sin dat­ter. Hun nå­e­de ik­ke den for- so­ning, som hun drøm­te om, før syg­dom­men sat­te punk­tum for hen­des liv. Vin­nis egen stejl­hed var og­så en del af den hi­sto­rie, må man for­stå.

Mel­lem tå­rer­ne har der hel­dig­vis og­så væ­ret ly­se øje­blik­ke, som da 46- åri­ge Hen­rik, far til tre, jub­len­de for­lod ho­spi­ta­let sam­men med sin ko­ne, eft er at kon­trol­len hav­de vist, at kræft en i hjer­nen ik­ke hav­de bredt sig. Og da 66- åri­ge Tor­ben en­de­lig fi k re­a­li­se­ret sin drøm om at få en mo­tor­cy­kel og ræ­se af sted på to hjul. For man­den med uhel­bre­de­lig ny­r­e­kræft er frem­ti­den ble­vet nu­et. Tor­ben har ik­ke læn­ge­re tid til at ud­sky­de. JA­MEN, ER DET ik­ke vel­kend­te hi­sto­ri­er, blev jeg spurgt af en be­kendt, da jeg – en el­lers gud­benå­det zap­per – be­ret­te­de om, hvor­dan DR- pro­gram­mer­ne hav­de holdt mig kli­net til skær­men uden den mind­ste trang til at gri­be ud eft er fj er­n­be­tje­nin­gen.

Jo, man­ge af kræft pa­tien­ter­nes tan­ker, fø­lel­ser og be­kym­rin­ger er gi­vet uni­ver­sel­le. De, der har op­le­vet den lum­ske syg­dom tæt på, vil kun­ne gen­ken­de de­le af de for­løb, som de fi re med­vir­ken­de ro­ligt og nøg­ter­nt har delt med os i DR- pro­gram­mer­ne. Ang­sten, af­mag­ten, op- og ned­t­u­re­ne. Er du enig med kom­mis­sæ­ren i, at det er et pro­blem, at Dan­mark har som er­klæ­ret hen­sigt at gø­re lan­det min­dre at­trak­tivt for fl ygt­nin­ge?

Vel­kendt og hva’ så? Når Ka­ri­na, der har kræft i bry­stet, hjer­nen og knog­ler­ne, si­ger, at hun ’ skal leve me­get hur­ti­ge­re end an­dre for at nå det he­le,’ gør det da ind­tryk. Hen­des iver eft er og be­vidst­hed om at dyr­ke nær­væ­ret i den del af li­vet, som hun har tilbage, er be­un­drings­vær­digt. Og værd at hu­ske på. DE FI­RE KRÆFTPATIENTERS for­tæl­lin­ger min­der os om, at vi skal mi­ste no­gen en dag. Og at vi jo og­så selv skal her­fra. De fi re har med de­res per­son­li­ge be­ret­nin­ger prik­ket os – der så med – på skul­de­ren og hu­sket os på at dyr­ke nær­væ­ret. Mon ik­ke de fl este af os med fyld­te ka­len­de­re har skub­bet en aft ale el­ler fem. ’ Vi må rin­ges ved,’ si­ger vi. ’ Vi må snart ses,’ lover vi. Og la­der ti­den gå uden at tæn­ke på, at der kun­ne kom­me en dag, hvor det ik­ke læn­ge­re er mu­ligt at ud­sky­de no­get. Mon ik­ke de fl este af os og­så har prø­vet at bru­ge tid og ener­gi på en kon­fl ikt, der slet ik­ke fortjen­te det. Tænk, om vi kun­ne fi nde ud af at drop­pe det. Og ræk­ke hån­den ud i ste­det for.

Ka­ri­na, Hen­rik, Vin­ni og Tor­ben har min­det os om det vig­tig­ste: Vi skal hu­ske at kys­se li­vet hver dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.