L i be­hand­ling’

BT - - NYHEDER - Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

TORS­DAG 3. SEP­TEM­BER 2015 den­de og vig­tig­ste vært igen­nem 20 år med TV2.

At der og­så var en bag­si­de af Jes Dorph- Pe­ter­sens ube­kym­re­de tvfremto­ning er­fa­re­de off ent­lig­he­den i eft er­å­ret 2013, da han ud­gav bo­gen ‘ Hi­sto­ri­er fra den an­den si­de’. Her for­tal­te han, at han blandt an­det hav­de kæm­pet mod de­pres­sion, angst og et sni­gen­de al­ko­hol­mis­brug.

» Jeg vid­ste godt, at jeg drak for me­get, og i lang tid hav­de jeg og­så væ­ret klar over, at jeg måt­te gø­re no­get ved det, men hav­de ud­sat det. Det kun­ne ven­te til næ­ste uge, el­ler ugen eft er, « sag­de han den­gang til Ber­ling­s­ke Ti­den­de.

Ang­stan­fald

En aft en, for­tal­te han i bo­gen, blev han ramt af et lam­men­de ang­stan­fald i to­get på vej hjem fra vært­s­ar­bej­det på TV2.

Han fi k kæm­pet sig hjem og kom tilbage på be­ne­ne. For kort eft er at­ter at bli­ve skub­bet langt ud i en dyb de­pres­siv håb­løs­hed.

» Jeg var ban­ge for at gå i bad om mor­ge­nen og sov, ind­til jeg måt­te op­gi­ve at sove me­re. Når jeg for­søg­te at gå en tur, vend­te jeg om fem mi­nut­ter eft er, jeg or­ke­de det ba­re ik­ke, « be­skrev han i Ber­ling­s­ke- in­ter­viewet.

Ved sam­me lej­lig­hed for­tal­te han, at han hav­de skå­ret al­ko­ho­len helt væk. Selv ik­ke en ‘ iskold vel­komstdrik ved si­den af gril­len’ var til­ladt.

» En ti­me, så hav­de jeg be­slut­tet mig for, at det var nu og ik­ke i mor­gen. Jeg gik ud i køk­ke­net og hæld­te rester­ne af en fl aske rød­vin i va­sken. Det føl­tes rig­tigt, « sag­de Jes Dorp­hPe­ter­sen.

Nu, knap to år se­ne­re, ty­der me­get på, at al­ko­ho­len at­ter har sne­get sig ind i Jes Dorph- Pe­ter­sens til­væ­rel­se. En til­væ­rel­se, han de­ler med magasinredaktør Lou­i­se Dorph- Pe­ter­sen Ho­u­ve­na­eg­hel, som han har væ­ret gift med si­den 2013.

’ Jeg er selv­føl­ge­lig ked af ti­m­in­gen, for jeg var rig­tigt glad for at væ­re kom­met godt i gang på ’ Go’ aft en Dan­mark’, men li­ge nu gæl­der det om at bli­ve fi t for fi ght,’ ly­der det fra Jes Dorph- Pe­ter­sen i pres­se­med­del­el­sen.

I 2012 be­gynd­te han hos Vi­a­sat, hvor han blandt an­det var stu­di­e­vært i fod­bol­dens Champions League. En rolle der gav kri­tik, men som han selv po­in­te­r­e­de var et drømm­ejob.

Hos Vi­a­sat har de for­hen­væ­ren­de kol­le­ger al­drig mær­ket no­get til, at Jes Dorph- Pe­ter­sen har prø­vet kræf­ter med al­ko­ho­len.

» Den ene­ste Jes, jeg ken­der, er en jour­na­list, der er su­per pro­fes­sio­nel og al­tid vel­for­be­redt, « si­ger kom­men­ta­tor Car­sten Wer­ge, der ik­ke tø­ver med at kal­de sin for­hen­væ­ren­de kol­le­gas off ent­li­ge mel­ding for ‘ mo­dig’.

Med­vært Pre­ben Elkjær ro­ser ham for at ha­ve ta­get en for­nuft ig be­slut­ning.

» Hvis man har et pro­blem, så hand­ler det om at ta­ge fat på det. Og jeg er glad for, at Jes gør no­get ved pro­ble­met, « si­ger Pre­ben Elkjær til BT.

Dybt pro­fes­sio­nel

Hos den nu­væ­ren­de ar­bejds­gi­ver, TV2, der sen­der Go’ aft en Dan­mark, af­vi­ser man, at al­ko­hol­for­bru­get har på­vir­ket Jes Dorph- Pe­ter­sens ar­bej­de.

» Si­den Jes ind­t­og vært­s­sto­len i ’ Go’ aft en Dan­mark’, har vi ude­luk­ken­de op­le­vet en dybt pro­fes­sio­nel, vel­for­be­redt og be­le­ven vært, som pas­ser per­fekt til vo­res pro­gram, « po­in­te­r­er re­dak­tør Hel­le Sønderby i pres­se­med­del­el­sen.

Hun har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer. Det sam­me gæl­der fl ere an­dre fra Go’ aft en Dan­mark- hol­det. Blandt an­dre med­vært Mi­ché­le Bel­lai­che.

BT har væ­ret i kon­takt med Jes Dorph- Pe­ter­sen, der ik­ke øn­sker at ud­dy­be sin be­slut­ning ud over det, der står i med­del­el­sen.

LÆS ME­RE PÅ NÆ­STE SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.