Jes Dorp­hs og Lou­i­ses store kær­lig­hed

BT - - NYHEDER - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

DEN NY KÆR­LIG­HED

2011 var et dår­ligt år for Jes Dorph- Pe­ter­sen, som den­gang var he­le Dan­marks Mr. News. Job­bet som vært på TV2 Nyhe­der­ne tæ­re­de. Og der­hjem­me hal­te­de æg­te­ska­bet med læ­gen Le­ne Lind­holm Mor­ten­sen. Men så kom Lou­i­se Ho­u­ve­na­eg­hel Le­hr­mann.

Med an­kom­sten af den den­gang 42- åri­ge re­dak­tør på Bo­lig Ma­ga­si­net og Bo­lig Plus i Jes Dorph- Pe­ter­sens liv æn­dre­de til­væ­rel­sen sig ra­di­kalt for he­le Dan­marks mest po­pu­læ­re tv- vært. I den sid­ste må­ned af 2011 sag­de han sit pre­sti­ge­fyld­te vært­sjob gen­nem 22 år på TV2 op for at bli­ve fod­bold­vært på TV3. Og blev skilt fra sin før­ste ko­ne gen­nem 10 år, som Jes Dorph- Pe­ter­sen og­så har te­e­na­ge­søn­nen Emil med.

I de før­ste må­ne­der gik par­ret mu­sestil­le med de­res glø­de­n­de fo­rel­skel­se. Men der gik kun et par må­ne­der, så hav­de pres­sen få­et fær­ten af Mr. News ’ nye kær­lig­hed.

» Jes er helt igen­nem et sødt men­ne­ske. Og jeg tror, det er kom­bi­na­tio­nen af, at han er et me­get varmt og em­pa­tisk men­ne­ske og sam­ti­dig har den mest fan­ta­sti­ske hu­mor. For selv om han sid­der i et stift jak­ke­sæt og skal væ­re se­ri­øs, så for­mår han at drys­se lidt hu­mor ud over det he­le, « lød det i den kol­de fe­bru­ar­må­ned 2012 fra en me­get fo­rel­sket Lou­i­se Ho­u­ve­na­eg­hel Le­hr­mann til BT.

Fæl­les pas­sion

Men selv om he­le Dan­mark skut­te­de sig i fe­bru­ar­kul­den, så hav­de hun og Jes Dorph- Pe­ter­sen in­gen pro­ble­mer med at hol­de den in­dre var­me. For ud over at væ­re in­der­ligt fo­rel­ske­de, så hav­de de i hin­an­den fun­det en fræn­de, som de kun­ne dyr­ke de­res fæl­les pas­sion for fod­bold i al­min­de­lig­hed og FCK i sær­de­les­hed med.

Lej­lig­hed i Hel­lerup

Der gik da hel­ler ik­ke læn­ge, før kær­lig­he­den mel­lem dem var så stærk, at de fandt en fæl­les bo­lig i Hel­lerup, hvor de beg­ge i for­vej­en bo­e­de. I den store stu­e­lej­lig­hed er der plads til par­rets til­sam­men fem børn, hvor af tre sta­dig bor hjem­me i en 50/ 50 ord­ning.

Da de ryk­ke­de ind i lej­lig­he­den, led Jes Dorph- Pe­ter­sen den tort, som man­ge mænd før ham har lidt, at kæ­re­sten sor­te­re­de hårdt og brutalt i tv- vær­tens ejen­de­le. Kun gan­ske få ejen­de­le, som Jes Dorp­hs fars gam­le re­dak­tør­stol og et par hånd­ful­de far­ve­strå­len­de krus, fandt nå­de for bo­li­g­eks­per­tens kræs­ne smag. Men grovsor­te­rin­gen slog ik­ke skår i for­hol­det. For hver mor­gen ser­ve­re­de Jes Dorph- Pe­ter­sen nem­lig mor­genkaf­fe for sin nye kæ­re­ste.

» Jeg sy­nes, det er hyg­ge­ligt at la­ve en kop kaf­fe til hen­de og­så. Det er og­så et mor­gen­ri­tu­al for mig at væl­ge, hvil­ket krus jeg vil ha­ve. Og jeg væl­ger al­tid et ob­jek­tivt krus til Lou­i­se, for­di dem sy­nes hun bed­re om, « for­tal­te Jes Dorph- Pe­ter­sen den­gang til BT.

Da træ­er­nes bla­de fal­me­de det år, blev kær­lig­he­den mel­lem tv- vær­ten og bo­li­g­eks­per­ten yder­li­ge­re styr­ket, da de gav hin­an­den de­res ja ved et me­get ro­man­tisk bryl­lup i Tri­ni­ta­tis Kir­ke. Her kun­ne tv- vær­ten slet ik­ke ven­te med at kys­se sin brud og stod med trut­mun­den klar, før rin­ge­ne var på. Og ef­ter vi­el­sen for­tal­te Lou­i­se, som nu og­så hed­der Dorph- Pe­ter­sen, at hun græd af glæ­de i kir­ken på grund af de­res store kær­lig­hed.

Det er knap to år si­den, par­ret sag­de ja til at leve med hin­an­den i med­gang. Og modgang.

Tå­rer­ne flød af lut­ter glæ­de og kær­lig­hed fra bru­dens øj­ne, da Lou­i­se Dorph- Pe­ter­sen blev gift med Jes Dorph- Pe­ter­sen ved et ro­man­tisk bryl­lup i Tri­ni­ta­tis Kir­ke i ok­to­ber 2013. Fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.