Eks­pert om Dorp­hs svæ­re in­drøm­mel­se: Flot gå­et Jes!

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen Bopo@ bt. dk

HJÆLP

Ons­dag op­ly­ste tv- vært Jes Dorph- Pe­ter­sen, at han går på pau­se fra sit job som vært på Go’ af­ten Dan­mark’ på grund af et al­ko­hol­mis­brug. Det me­ner Al­lan Jo­nas, der ar­bej­der som pro­jekt­le­der ved al­ko­hol­rå­d­giv­nin­gen Hope. dk, er ek­stremt flot. Det er sam­ti­dig og­så det før­ste skridt på vej­en til hel­bre­del­se.

» Det er ik­ke skam­fuldt at ha­ve et pro­blem, men det er skam­fuldt ik­ke at gø­re no­get ved det. Der er brug for, at dan­sker­ne si­ger godt gå­et – ’ Yes Dorph- Pe­ter­sen’, « si­ger Al­lan Jo­nas til BT.

Han for­tæl­ler, at man­ge dan­ske­re ik­ke får ta­get hånd om de­res al­ko­hol­pro­ble­mer, og mang­len på sel­ver­ken­del­se kan ha­ve store per­son­li­ge kon­se­kven­ser for per­so­nens part­ner, børn, ven­ner, job osv.

» Man­ge ser det som et ne­der­lag at in­drøm­me, at de har et pro­blem. Men det er i vir­ke­lig­he­den en sejr. Ne­der­la­get er, hvis man ik­ke ta­ger skrid­tet og en­der med at ly­ve for si­ne børn, ko­ne, chef og ven­ner. Men det er en svær be­slut­ning at si­ge, man er mag­tes­løs og ik­ke kan fin­de ud af det selv. Så det er en kæm­pe­sejr at tur­de stå frem, « si­ger pro­jekt­le­de­ren, der har ar­bej­det med al­ko­hol­rå­d­giv­ning i næ­sten 12 år.

Han me­ner, at det er vig­tigt at bak­ke op om folk som Jes Dorph- Pe­ter­sen – det kan væ­re en in­spira­tion for an­dre al­ko­hol­mis­bru­ge­re, der ik­ke har tur­det stå frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.