’ Min sø­ster har gjort det’

Vid­neud­sagn be­la­ster drabstiltalt dat­ter

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk jves@ bt. dk

RETS­SAG

Jo­nas Ve­ster Der var in­gen bæ­ven­de stem­me el­ler rysten­de hæn­der, da tvil­lin­ge­søste­ren til den 16- åri­ge pi­ge, der er til­talt for at ha­ve dræbt sin mor, i går vid­ne­de mod sin sø­ster.

Et vid­neud­sagn der var sær­de­les be­la­sten­de for den dr­ab­stil­tal­te te­e­na­gepi­ge.

» Jeg er nå­et frem til, at min sø­ster har gjort det, « sag­de pi­gen og un­der­byg­ge­de der­med an­kla­ge­rens te­o­ri om, at pi­gen sam­men med en ven har dræbt hen­des 40- åri­ge mor Ti­ne Rømer Hol­te­gaard.

Man­ge kniv­stik

Sam­men med en 29- årig mand, BMA, er den 16- åri­ge dat­ter, LB, til­talt for at ha­ve slå­et Ti­ne Rømer Hol­te­gaard ihjel. Hun blev dræbt af ad­skil­li­ge kniv­stik 8. ok­to­ber 2014. Det bruta­le kniv­mord fandt sted i det hus ved den nord­jy­ske by Kvis­sel, hvor den dræb­te bo­e­de med sin mand og den dr­ab­stil­tal­te dat­ter.

» Det før­ste jeg tænk­te, var, at LB ik­ke kun­ne fi nde på det. Før tro­e­de jeg, at BMA hav­de gjort det med LBs hjælp, men nu tror jeg, at LB har gjort det med BMAs hjælp, « sag­de tvil­lin­ge­søste­ren fat­tet.

Som et af sa­gens cen­tra­le vid­ner var tvil­lin­ge­søste­ren ble­vet ind­kaldt af an­kla­ge­ren og kun­ne be­skri­ve, hvor­dan for­hol­det mel­lem den nu dr­ab­stil­tal­te og hen­des mor var præ- get af kon­fl ik­ter og skæn­de­ri­er. År­sa­gen til ue­nig­he­der­ne mel­lem mor og dat­ter var an­gi­ve­ligt pi­gens tæt­te for­hold til den me­get æl­dre BMA.

Mo­de­ren brød sig ik­ke om, at dat­te­ren til­brag­te tid med man­den, der i 2010 kom til Dan­mark som fl ygt­ning fra Irak. Det uma­ge ven­skab tog sin be­gyn­del­se på en re­stau­rant i Fre­de­riks­havn, hvor beg­ge sø­stre­ne og BMA ar­bej­de­de, og i den føl­gen­de tid blev stem­nin­gen i hjem­met dår­li­ge­re.

Kæ­re­ste år­sag til skæn­de­ri­er

» De skænd­tes me­get. Hver dag. Det var for­di, min mor ik­ke vil­le ha­ve, at hun så BMA, « sag­de tvil­lin­ge­søste­ren .

Hun for­tal­te, at hun et par må­ne­der før dra­bet valg­te at fl yt­te væk fra hu­set ved Kvis­sel, for­di hun hav­de få­et nok af uro­en i hjem­met.

» På grund af at min sø­ster og mor skænd­tes for me­get. Så det blev for me­get at væ­re der­hjem­me med al­le de kon­fl ik­ter, « for­kla­re­de hun om år­sa­gen til fl yt­nin­gen.

Før dra­bet var tvil­lin­ge­sø­stre­ne tæt­te. De var hin­an­dens for­tro­li­ge, der del­te alt fra fø­lel­ser til frem­tids­drøm­me. Men dra­bet på mo­de­ren og sig­tel­sen mod søste­ren har slå­et al­vor­li­ge rev­ner i det el­lers så tæt­te for­hold. Tvil­lin­ge­søste­ren for­tal­te, at hun stort set ik­ke har veks­let et ord med sin sø­ster si­den dra­bet.

» Jeg vil ik­ke snak­ke med hen­de me­re, og jeg vil hel­ler ik­ke ha­ve kon­takt med hen­de me­re. Det er på grund af det, hun har gjort, « sag­de tvil­lin­ge­søste­ren.

De ord fi k tå­rer­ne frem i øj­ne­ne hos den dr­ab­stil­tal­te 16- åri­ge, der med bag­si­den af hån­den tør­re­de tå­rer­ne væk. Det fi k en­de­lig tvil­lin­ge­søste­rens fat­te­de og ro­li­ge fa­ca­de til at kra­ke­le­re i tå­rer.

Eks- kæ­re­ste skul­le kæm­pe for IS

» LB sag­de til mig, at hen­des eks­kæ­re­ste var rejst 14 da­ge for­in­den for at kæm­pe for IS. Hun for­tal­te om hel­lig krig og be­gyn­der at fi nde vi­deo­er af IS frem på en iPad. Jeg un­dre­de mig lidt over, at hun ik­ke vi­ste fl ere fø­lel­ser, at hun ik­ke spurg­te me­re eft er sin mor. Hun hav­de me­re travlt med at ta­le om is­lam. Det vir­ke­de som et em­ne, der in­ter­es­se­re­de hen­de rig­tig me­get, « sag­de am­bu­lan­ce­red­deren fra vid­nes­kran­ken.

Og­så en af de po­li­ti­folk, der ryk­ke­de ud til drabs­ste­det, un­dre­de sig i ret­ten over LBs op­før­sel.

» Når man tæn­ker på, hvad der var sket, så vir­ke­de LB fak­tisk ut­ro­lig ro­lig, « sag­de po­li­ti­man­den i sin vid­ne­for­kla­ring.

Den dr­ab­stil­tal­tes tvil­lin­ge­sø­ster vid­ne­de og­så i ret­ten i går, hvor hun for­kla­re­de, at den dr­ab­stil­tal­te pi­ge var me­get op­ta­get af is­la­mi­ster­nes kamp i Sy­ri­en og Irak.

» Hun var me­get in­ter­es­se­ret i ISIS ( IS’ tid­li­ge­re navn, red.) og alt det med kri­gen der­ne­de, « sag­de tvil­lin­ge­søste­ren.

Den 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard blev dræbt i ok­to­ber i fjor. Den 16- åri­ge LB og hen­des tid­li­ge­re kæ­re­ste, den 29- åri­ge BMA, står beg­ge til­talt. Pri­vat­fo­to

16- åri­ge LB er til­talt for at ha­ve dræbt sin mor. Pri­vat­fo­to Po­li­ti og tek­ni­ke­re på ar­bej­de om­kring Ti­ne Rømer Hol­te gaards hus i Kvis­sel i Nord­jyl­land, hvor hun blev dræbt. Ar­kiv­fo­to: Claus Haa­gen­sen/ Chi­li

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.