Luksus- læ­ge for ’’

Hjer­te­læ­ge næg­ter sig skyl­dig i mil­li­ons­nyd

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Til­talt hjer­te­læ­ge

Jeg vil­le ik­ke bru­ge or­det forsk­nings­mid­ler. Det var pro­jek­t­ho­norar – må­ske

BED­RA­GE­RI

58 mi­nut­ter tog det an­kla­ge­ren at op­læ­se de godt 380 for­hold, som en 64- årig hjer­te­læ­ge fra Rigs­ho­spi­ta­let er til­talt for. Hjer­te­læ­gen, der er til­talt for groft bed­ra­ge­ri for 2,8 mio. kr., næg­ter dog at ha­ve gjort no­get ulov­ligt.

I ste­det me­ner den 64- åri­ge over­læ­ge, at de mil­li­o­ner, som et pri­vat me­di­ci­nal­fi rma i åre­ne 2006- 2013 be­tal­te til forsk­ning, til­hør­te ham.

» De var re­sul­ta­tet af, at jeg hav­de la­vet en aft ale med et me­di­ci­nal­fi rma ved hjælp af min stab, som ty­pisk og­så var løn­net af de mid­ler, vi fi k. Der vil ty­pisk væ­re ge­ne­re­ret et over­skud, man kan kal­de det fri­mid­ler, og det var så for­ske­ren, der le­de­de pro­jek­tet, der hav­de rå­de­ret­ten over dem, « for­kla­re­de over­læ­gen i går i Kø­ben­havns By­ret, hvor over­læ­gen for før­ste gang har ud­talt sig om de al­vor­li­ge an­kla­ger, der sat­te en stop­per for hans ar­bej­de på Rigs­ho­spi­ta­let.

Den til­tal­te er an­kla­get for at ha­ve brugt forsk­nings­pen­ge på pri­vat luksus. Iføl­ge an­kla­ge­skrift et om­fat­te­de de man­ge ind­køb alt fra et Lou­is Vu­it­ton- bæl­te til 2.400 kr. købt i København, 87 fl ybil­let­ter købt hos SAS, godt 156.000 kr. i en lang ræk­ke kon­tant­hæv­nin­ger, utal­li­ge mid­da­ge – især i Syd­frank­rig, men og­så ek­sem­pel­vis en lystig mid­dag på Søl­le­rød Kro for 23.000 kr. – samt tre Ro­lex- ure. Det dy­re­ste af dem blev købt 13. ja­nu­ar 2011 hos gulds­med Klar­lund i København for 160.650 kr.

Med i bi­la­ge­ne er og­så tand­læ­ge­reg­nin­ger, bril­ler, kø­le­skab, gps, par­ke­rings­bil­let­ter, ad­skil­li­ge iPads samt tal­ri­ge ho­te­lover­nat­nin­ger i ind- og ud­land.

Egen kon­to

De man­ge ind­køb har over­læ­gen fo­re­ta­get ved hjælp af et Eu­ro­card, der var til­knyt­tet en kon­to i Dan­ske Bank. Iføl­ge an­kla­ge­skrift et hav­de den til­tal­te i 2006 op­lyst til me­di­ci­nal­fi rma­et MSD, at kon­to­en til­hør­te Rigs­ho­spi­ta­let, men i vir­ke­lig­he­den var kon­to­en hans egen, og fra au­gust 2006 til april 2013 ind­sat­te me­di­ci­nal­fi rma­et her­eft er ca. seks mio. kr. på kon­to­en til et forsk­nings­pro­jekt. Her­af er ’ ik­ke un­der to mio. kr.’ iføl­ge til­ta­len brugt uret­mæs­sigt til pri­va­te va­rer og tje­ne­stey­del­ser, der var forsk­nings­pro­jek­tet uved­kom­men­de.

Un­der rets­mø­det hæv­de­de den til­tal­te, at han ’ stort set’ kun­ne bru­ge pen­ge­ne til, hvad han hav­de lyst til, li­ge­som han ik­ke kun­ne kom­me i tan­ke om, hvil­ke for­be­hold der måt­te væ­re for bru­gen af forsk­nings­mid­ler­ne.

Vil du be­teg­ne de her mid­ler, der er ind­be­talt, som forsk­nings­mid­ler, vil­le an­kla­ge­ren – ad­vo­ka­tur­chef Per Ju­ste­sen – ger­ne vi­de.

» Det kan du vel. « Vil du og­så kal­de det det?

» Nej, jeg vil­le ik­ke bru­ge or­det forsk­nings­mid­ler. Det var pro­jek­t­ho­norar – må­ske. Til mig for at gen­nem­fø­re forsk­nings­pro­jek­tet. Jeg har ik­ke li­ge et nøj­ag­tigt ord på mi­ne læ­ber nu, « lød sva­ret fra den til­tal­te over­læ­ge, der i dag er an­sat på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus.

Der er af­sat 17 rets­da­ge til den om­fat­ten­de sag. An­kla­ge­ren vil kræ­ve fri­heds­straf til over­læ­gen samt kon­fi ska­tion af knap 2,8 mio kr. Des­u­den kræ­ves han fra­kendt ret­ten til frem­over at dri­ve læ­ge­virk­som­hed.

Le­der si­de 4

SA­GEN KORT Den 64- åri­ge hjer­te­læ­ge fra Rigs­ho­spi­ta­let er til­talt for groft un­der­slæb og groft bed­ra­ge­ri for 2,8 mio. kr., der egent­lig bur­de væ­re brugt til forsk­ning. Blandt an­det køb­te han dy­re ho­te­l­op­hold ved den fran­ske ri­vi­e­ra, eks­klu­si­ve Ro­lex- ure samt va­rer af mær­ket Lou­is Vu­it­ton for pen­ge­ne. Bed­ra­ge­ri­et har iføl­ge ankla­ge­skrif­tet, der op­reg­ner godt 380 for­hold, stå­et på gen­nem syv år. Først da Jyl­lands- Po­sten be­gynd­te at skri­ve om hjertelægens ut­ra­di­tio­nel­le an­ven­del­se af forsk­nings­mid­ler­ne i 2013, rul­le­de lavi­nen. I alt fem hjer­te­læ­ger på sam­me af­de­ling på Rigs­ho­spi­ta­let kom i sø­ge­ly­set og er si­den ble­vet fy­ret og po­li­ti­an­meldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.